Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Using double Fed induction generator to enhance voltage stability and solving economic issue
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm
Nơi đăng: 2016 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), Hanoi; Số: 1;Từ->đến trang: 374-378;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Traditionally, ancillary market is supported by a lotof conventional generators to produce or use reactive power withthe purpose enhance voltage stability. However, in recently years,with the penetration of new wind generations (Double Fed InductionGenerator (DFIG) and Direct Drive Synchronous Generator(DDSG)) and through different set of control possibility, windpower plants are able to partly participate in the provision ofthe ancillary market for control frequency and voltage. However,economic issue is one of a particular big challenge. Therefore,this paper study the method to calculate the price of reactivepower with the purpose support wind farm provide reactivepower in order to increase voltage stability for power systembased on locational marginal price. This study used the PowerWorld Program to simulate wind generator (DFIG) and calculatethe locational marginal price. A sample wscc 9bus Wind-DFIGis used to show the change of benefit of wind generator whenthe increasing load is applied.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn