Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Optimal Location of Power Plant in Power Market
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Hong Lam, Tran Phuong Nam and Ming-Tse Kuo
Nơi đăng: The 1st International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG 2014), April 23-25, 2014, Taipei, Taiwan; Số: 1;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In recent decades, the operation of power systems in the power market model has been researched and applied by many countries. The connection location of power plants is always interesting in research to ensure operation and balance of the power market. This paper studies the choice of connection location of the power plant in the power market. The locational marginal pricing method was used and appropriate algorithms were incorporated to determine the optimal location of the power plant for system installation. This study used the PowerWorld to simulate the locational marginal pricing which the installed power plant could make the best profit of the power system [6]. The simulations involved IEEE 39-bus test system. The simulation results showed that the new installed power plant effectively increased the profit, which prevented the system from experiencing a high electricity price.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn