Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Analysis Profit of Generation Company in Power Market by Bidding Strategy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Phuong Nam, Le Hong Lam, Dinh Thanh Viet, Kuo Ming-Tse
Nơi đăng: The 1st International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG 2014), April 23-25, 2014, Taipei, Taiwan; Số: 1;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
After the 90s, the electric power industry has undergone a considerable change, and the power markets have been restructured in many regions worldwide. The bidding of power plants is always interesting in research to ensure revenue and profit of many generation companies. This paper studies and analyzes profit of generation company in power market by bidding strategy. PowerWorld 13 simulator are chosen to build up the calculation program, the simulations are involved IEEE 39-bus test system.
ABSTRACT
After the 90s, the electric power industry has undergone a considerable change, and the power markets have been restructured in many regions worldwide. The bidding of power plants is always interesting in research to ensure revenue and profit of many generation companies. This paper studies and analyzes profit of generation company in power market by bidding strategy. PowerWorld 13 simulator are chosen to build up the calculation program, the simulations are involved IEEE 39-bus test system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn