Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Impact of the price coupling of regions project on the day-ahead electricity market in italy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Hong Lam, Valentin Ilea, Cristian Bovo
Nơi đăng: 2017 IEEE Manchester PowerTech; Số: 1;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The integration of a European Electricity Markethas leaded to one single market with multi-area which areconsidered as bidding zones; currently, it regards only the dayaheadmarket. The Price Coupling of Regions (PCR) project isan initiative for the day ahead market of seven power exchangesAPX, Belpex, EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot, OMIE, andOTE. The Italian Power Exchange (GME) has become a part ofthe PCR since 24th January 2015. Thus, the impact of PCR onGME after one year of the operation needs to be investigated. Inthis paper, the authors evaluate the impact of PCR on the ItalianPower Exchange one year before and after 24th January 2015from three points of view: (i) the convergence of electricity price,(ii) congestion management, and (iii) the price maker in case ofno congestion. The used data is available on GME, EPEX Spot,France TSO, Austria TSO and ENTSO-E websites for 2014, 2015and 2016.
ABSTRACT
The integration of a European Electricity Markethas leaded to one single market with multi-area which areconsidered as bidding zones; currently, it regards only the dayaheadmarket. The Price Coupling of Regions (PCR) project isan initiative for the day ahead market of seven power exchangesAPX, Belpex, EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot, OMIE, andOTE. The Italian Power Exchange (GME) has become a part ofthe PCR since 24th January 2015. Thus, the impact of PCR onGME after one year of the operation needs to be investigated. Inthis paper, the authors evaluate the impact of PCR on the ItalianPower Exchange one year before and after 24th January 2015from three points of view: (i) the convergence of electricity price,(ii) congestion management, and (iii) the price maker in case ofno congestion. The used data is available on GME, EPEX Spot,France TSO, Austria TSO and ENTSO-E websites for 2014, 2015and 2016.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn