Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Simulation Models For Three-Phase Grid Connected PV Inverters Enabling Current Limitation Under Unbalanced Faults
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Hong Lam, Tran Dai Hoang Phuc, Nguyen Huu Hieu
Nơi đăng: Eng. Technol. Appl. Sci. Res.; Số: 10;Từ->đến trang: 5396-5401;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Normally unbalanced grid voltage dips may lead to unbalanced non-sinusoidal current injections, DC-link voltage oscillations, and active and/or reactive power oscillations with twice the grid fundamental frequency in three-phase grid-connected Photovoltaic (PV) systems. Double grid frequency oscillations at the DC-link of the conventional two-stage PV inverters can further deteriorate the DC-link capacitor, which is one of the most important limiting components in the system. Proper control of these converters may efficiently address this problem. In such solutions, Current Reference Calculation (CRC) is one of the most important issues that should be coped with the reliable operation of grid-connected converters under unbalanced grid faults. Therefore, this paper proposes and simulates CRC methods and presents the results in order to improve the quality of the grid-connected PV system under unbalanced grid voltage fault.
ABSTRACT
Normally unbalanced grid voltage dips may lead to unbalanced non-sinusoidal current injections, DC-link voltage oscillations, and active and/or reactive power oscillations with twice the grid fundamental frequency in three-phase grid-connected Photovoltaic (PV) systems. Double grid frequency oscillations at the DC-link of the conventional two-stage PV inverters can further deteriorate the DC-link capacitor, which is one of the most important limiting components in the system. Proper control of these converters may efficiently address this problem. In such solutions, Current Reference Calculation (CRC) is one of the most important issues that should be coped with the reliable operation of grid-connected converters under unbalanced grid faults. Therefore, this paper proposes and simulates CRC methods and presents the results in order to improve the quality of the grid-connected PV system under unbalanced grid voltage fault.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn