Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A Combination of Maximum Power Point Tracking and Water Cooling System to Improve Performance of PV Panel
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Hong Lam, Vo Quoc Huy, Tran Anh Tuan, Nguyen Huu Hieu
Nơi đăng: GMSARN International Journal; Số: 15;Từ->đến trang: 68-75;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In the present, concentrator photovoltaic was used to integrate the extraction of radiance and thermal energy. However, the temperature and the fluctuation of solar radiation have a negative impact on the PV panel since it reduces the performance of the PV panel. Therefore, a combination of the Maximum Power Point Tracking algorithm and the water-cooling system proposed in this study provides an effective solution to remove heat and track the maximum power of a PV panel. The experimental results were subsequently analyzed and compared to the power generation efficiency of the examined PV panel. The combination of a Maximum Power Point Tracking algorithm and a water circulation cooling system improves the power capacity of photovoltaic by 3% to 16%, even after accounting for the energy consumption of the cooling system. As a result, environmental protection energy savings, and increases in the efficiency of sunlight utilization can be achieved
ABSTRACT
In the present, concentrator photovoltaic was used to integrate the extraction of radiance and thermal energy. However, the temperature and the fluctuation of solar radiation have a negative impact on the PV panel since it reduces the performance of the PV panel. Therefore, a combination of the Maximum Power Point Tracking algorithm and the water-cooling system proposed in this study provides an effective solution to remove heat and track the maximum power of a PV panel. The experimental results were subsequently analyzed and compared to the power generation efficiency of the examined PV panel. The combination of a Maximum Power Point Tracking algorithm and a water circulation cooling system improves the power capacity of photovoltaic by 3% to 16%, even after accounting for the energy consumption of the cooling system. As a result, environmental protection energy savings, and increases in the efficiency of sunlight utilization can be achieved
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn