Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu mô hình mô phỏng quy luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hồng Lâm*, Xuân Bách Đinh, Ngô Văn Dưỡng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Vol. 18, No. 3, 2020;Từ->đến trang: 10-15;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, thị trường điện Việt Nam đang phát triển trong giai đoạn thị trường buôn bán điện cạnh tranh. Sắp tới thị trường điện Việt Nam tiến vào giai đoạn buôn bán lẻ điện cạnh tranh được thí điểm từ năm 2021. Tuy nhiên, mô hình dùng để giải quyết thị trường ngày tới là còn đơn giản và có ít kiểu chào giá khác nhau dẫn đến sự thiếu công bằng trong việc đấu thầu. Qua việc nghiên cứu thị trường điện ngày tới ở Châu Âu, tác giả chỉ ra cách chào giá của nhà máy nhiệt điện tham gia vào thì trường điện ở Châu Âu qua việc sử dụng các Đơn hàng khối (Block order) tại Tây Ây và các điều kiện (Minimum Income Condition, Schedule Stop Condition và Load Gradient Condition) của đơn hàng tại Tây Ban Nha. Từ đó chỉ ra sự liên hệ giữa các tham số của nhà máy nhiệt điện đến các kiểu chào giá và ưu nhược điểm của từng loại.
ABSTRACT
Currently, Vietnam's electricity market is developing in the competitive electricity market. In the near future, Vietnam's electricity market will enter the competitive electricity retailing phase that will be piloted since 2021. However, the model used to solve the market is still simple and there are a few different types of offers. By studying the day-ahead market in Europe, the author shows how the price of thermal power plants involve in the electricity market in Europe through the use of Block order and some conditions (Minimum Income Condition, Schedule Stop Condition và Load Gradient Condition) related to submitted orders in Spain.Thereby, the authors point out the relationship between parameters of the thermal power plant to the types of offers and advantages as well as disadvantages of each type.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn