Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A proposed algorithm to detemine hosting capacity of distribution network
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Hong Lam, Nguyen Huu Hieu, Tran Tan Vinh
Nơi đăng: THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; Số: Vol. 18, No. 6;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Today, solar energy has great potential and is, therefore, being promoted for use not only in Vietnam but also worldwide. In particular, households with rooftop solar energy can sell excess energy to the power company, which is being noted for strong development. However, the development of rooftop solar will have some negative effects on the distribution grid if the selling capacity from households is too large. PV rooftop is a part of distributed resources. Thus the paper will discuss distributed resources in general. In this paper, an iterative algorithm that determines the maximum number of distributed resources that can penetrate into the grid is developed in the Matlab environment. The proposed model is tested with a simple distribution grid to determine the hosting capacity of the distribution grid
ABSTRACT
Today, solar energy has great potential and is, therefore, being promoted for use not only in Vietnam but also worldwide. In particular, households with rooftop solar energy can sell excess energy to the power company, which is being noted for strong development. However, the development of rooftop solar will have some negative effects on the distribution grid if the selling capacity from households is too large. PV rooftop is a part of distributed resources. Thus the paper will discuss distributed resources in general. In this paper, an iterative algorithm that determines the maximum number of distributed resources that can penetrate into the grid is developed in the Matlab environment. The proposed model is tested with a simple distribution grid to determine the hosting capacity of the distribution grid
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn