Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán lựa chọn vị trí lắp đặt vị trí SVC cho Hệ Thống Điện Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Đinh Thành Việt, Lê Hữu Hùng, Lê Hồng Lâm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 4(39)/2010;Từ->đến trang: 82-87;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đối với các hệ thống điện lớn nói chung hệ thống điện Việt Nam hiện nay nói riêng, trào lưu công suất trong hệ thống thay đổi nhiều theo chế độ vận hành. Cho nên thông số chế độ biến thiên trong phạm vi rộng dễ rơi ra ngoài phạm vi cho phép, trong trường hợp này sử dụng các thiết bị bù cố định không thể điều chỉnh được mà phải sử dụng các thiết bị bù điều khiển nhanh như SVC hoặc STATCOM. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng sơ đồ thuật toán và chương trình mô phỏng hoạt động của thiết bị SVC. Đồng thời xây dựng sơ đồ thuật toán và chương trình FP_SVC cho phép tính toán tìm vị trí và công suất lắp đặt thiết bị SVC cho Hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2015.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
For large power systems in general and Vietnam present power system in particular, trends in system capacity is much changing by operating modes. So, the parameters which vary in a wide range are easy to fall outside the range permitted. In this case, we can not use fixed compensator to adjust but such quick controlled compensator as SVC or STATCOM. This paper presents research results in algorithm diagram and simulation program of SVC activities. At the same time, algorithm diagram and FP_SVC program established allow calculations to be made to find out the location and installed capacity of SVC for Vietnam Power System in the period 2015.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn