Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu các giải pháp thiết kế làm mát thụ động nhằm nâng cao điều kiện môi trường bên trong nhà liên kế ở các khu vực nhiệt đới Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Thanh Hoa, Chiu Shih Ren
Nơi đăng: ICPD 2013 Conference - National Cheng Kung University - Taiwan; Số: 7;Từ->đến trang: 511-520;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Row-house is a popular housing form which is located all over old and new parts of Vietnamese cities. Because of its form characteristics, indoor environmental conditions of row-house are poorer than other housing types in terms of natural ventilation and lighting. In addition, Vietnamese southern cities which are influenced by the tropical climate, environment pollutions, and the lack of building sustainable principles are major causes of increasing energy cost for cooling especially during summers. In recent years, passive design principles have been becoming one of the most efficient solutions for cooling with a maximized comfort while minimizing energy use. The research process is based on four steps including: basic theory review; real situation analysis; case-studies selection; and design principles presentation. In particular, experiential lessons from the traditional row-house and passive cooling have been taken into consideration together with climatic features. Finally, passive cooling principles are introduced based on three elements such as: 1. Thermal insulation design; 2. Natural ventilation design; and 3. Natural lighting design. The research has proved that with passive cooling principles, natural elements such as the sun and the wind can be better utilized in order to improve indoor environmental conditions of row-house. Keywords: passive cooling, indoor environment, row-house, tropical climate, Vietnam
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn