Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,393,961

 Chapter 19 in "The 5G Italy Book 2019: a Multiperspective View of 5G"
Chủ biên: Mai T. P. Le; Đồng tác giả: Giuseppe Caso, Luca De Nardis, Maria-Gabriella Di Benedetto
Nơi xuất bản: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT); Mã số: ISBN: 9788832170030 ;Năm XB: 2019
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
TÓM TẮT
Available at link: https://www.5gitaly.eu/en/5g-italy-book-2/
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn