Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,738,288

 An Online Self Gain Tuning Computed Torque Controller for A Five-Bar Manipulator
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tien Dung Le, Hee-Jun Kang and Young-Soo Suh
Nơi đăng: Advanced Intelligent Computing , Springer
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: vol. 6838;Từ->đến trang: 538-543;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Parallel manipulators have advantages like high accuracy, high stiffness, high payload capability, low moving inertia, and so on. This paper presents the problems of control the five-bar manipulators using computed torque control method. In order to improve the control performance, an online self gain tuning method using neural networks is proposed for gain tuning of computed torque controller. Simulation results show the effectiveness of the proposed method in comparison with the traditional computed torque control method.
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn