Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,167

 Mechanisms for supporting QoS of wireless package networks in unlicensed band
(Russian Edition: Механизмы Обеспечения QoS: В беспроводных пакетных сетях нелицензируемого диапазона) 
Chủ biên: Le Tran Duc; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Lap Lambert Academic Publishing; Mã số: 978-620-0-26342-1 ;Năm XB: 2019
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
TÓM TẮT
The main subject of this work is the study and development of new mechanisms for controlling access to the environment to support the quality of service in a high-density wireless LAN. To ensure minimization of delays in a competitive environment, a combination of a competition mechanism and a multipolling mechanism based on prioritization is proposed. Variable bit rate traffic transmission is supported by an efficient method that assigns the transmission capability value to the multipolling mechanism. This method helps increase network bandwidth.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn