Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,003

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích dao động của kết cấu cầu dây văng chịu tác dụng của tải trọng di động sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn. Tác giả: Phan Hoàng Nam, Lê Văn Lạc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (53). Trang: 48 - 55. Năm 2012. (Dec 28 2012 10:53PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu dao động của cáp văng dưới tác dụng của gió mưa kết hợp. Tác giả: Võ Duy Hùng, Lê Văn Lạc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (45). Trang: 90 đến 98. Năm 2011. (Dec 28 2012 10:36PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sự tương tác giữa công trình cầu - cọc - đất nền. Tác giả: Lê Văn Lạc, Đỗ Hữu Đạo, Phạm Văn Ngọc
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (45). Trang: 107 - 115. Năm 2011. (Dec 28 2012 10:43PM)
[4]Bài báo: Lập trình tính toán cầu treo dây võng dầm cứng 3 nhịp. Tác giả: Lê Văn Lạc, Nguyễn Văn Mỹ, Đặng Phước Toàn
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Số 5 (22) năm 2007. Trang: 89 đến 95. Năm 2007.
(Dec 28 2012 10:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Finite Volume Method for Prediction of Wave Impact Loadings on Vertical Breakwaters and Seawalls. Authors: Phan Hoàng Nam, Lê Văn Lạc. The 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM11plus). No: ASEM11plus. Pages: 4574 - 4587. Year 2011. (Dec 28 2012 11:12PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn