Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,423

[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 11/11/ 2004.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 3684/GD-ĐT. Năm: 1998.
[3] Giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 106/QĐ/TVCĐ. Năm: 2000.
[4] Giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 171/QĐ/TVCĐ. Năm: 2002.
[5] Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 6928 QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[6] Giấy khen của Hội Cầu đường Thành phố Đà Nẵng. Số: 04//2006/KT. Năm: 2006.
[7] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa. Số: 59/2006/KT. Năm: 2006.
[8] Giấy khen của Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa. Số: 703 - QĐ/TVĐU. Năm: 2007.
[9] Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam. Số: 1698/QĐLHHKT. Năm: 2007.
[10] Bằng khen của Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam. Năm: 2007.
[11] Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III. Số: 3432/07KT. Năm: 2007.
[12] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 3557/QĐKT. Năm: 2008.
[13] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2007-2008. Số: 4284/QĐ-TĐKT,. Năm: 2008.
[14] Giấy khen của Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa. Năm: 2008.
[15] Giấy khen của Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa. Số: 55 - QĐ/TVĐU. Năm: 2010.
[16] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2009 - 2010. Số: 5122/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2010.
[17] Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn ”. Số: 985/QĐ-TLĐ. Năm: 2010.
[18] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 4161/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
[19] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2010-2011. Số: 6065/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2011.
[20] Giấy khen của Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa. Số: 65 - QĐ/TVĐU. Năm: 2011.
[21] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2011-2012. Số: 7579/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2012.
[22] Giấy khen của Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa. Số: 100 - QĐ/TVĐU. Năm: 2012.
[23] Giấy khen của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng. Số: 387 - QĐ/ĐU. Năm: 2012.
[24] Huy chương vì sự nghiệp KHKT. Số: 73/QĐ-LHHVN. Năm: 2012.
[25] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 5179/QĐ-BGDDT. Năm: 2013.
[26] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2012-2013. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn