Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,477,237

 Xây dựng bài giảng các bài thực hành thí nghiệm môn Phân loại Thực vật bằng phương pháp hiện thực ảo
viagra coupon click free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Lê Văn Phụng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Trịnh Khắc Đức
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: T2011-DDN03-02 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Ứng dụng Công nghệ TT vào việc xây dựng các bài giảng thực hành môn Phân loại Thực vật nhằm phục vụ cho giảng dạy thực hành cũng như lý thuyêt có liên quan đến môn học, nâng cao hiệu quả học tập môn học Phân loại Thực vật cho sinh viên.- Bản báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ.                                                                                       - Đĩa VCD về các bài thí nghiệm môn Phân loại Thực vật.                                                                           - Trang học liệu http:/www.ued.edu.vn/khoasinh-mt

marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn