TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,078,537
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
451. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ NFC xây dựng hệ thống thư viện mở quản lý sinh viên đến thư viện bằng thẻ thư viện đa năng Tác giả: Hoàng Bá Đại Nghĩa, Trần Quốc Ân, Nguyễn Trọng Các2. Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ. ISSN 1859-4190. Trang: 30-36. Năm 2019. (16/08/2019)
  
452. Bài báo:  KHUNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ ĐẾN LỢI THẾ CẠNH TRANH: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA HIỆU SUẤT ĐỔI MỚI Tác giả: Nguyễn Văn Cang. Kỷ yếu hội thảo quốc tế tại Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh: Conference proceeding econometrics and statistical methods –applications in economics and finance.. ISBN: 978-604-80-3675-1. Trang: 357-370. Năm 2019. (18/08/2019)
  
453. Tham luận:  Rèn luyện phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giảng viên các trường đại học ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Nxb Đại học Huế. Trang: 177-185. Năm 2019. (14/08/2019)
  
454. Tham luận:  LỢI THẾ SO SÁNH HIỆN RCA TRONG XU HƯỚNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM Tác giả: Ông Nguyên Chương. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: "Tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam". Trang: 78-85. Năm 2019. (17/08/2019)
  
455. Tham luận:  TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN - ĐỘNG LỰC VÀ TÁC ĐỘNG - KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM Tác giả: Ông Nguyên Chương. Hội thảo khoa học Quốc gia “Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn của các nước”. Trang: 425-438. Năm 2019. (17/08/2019)
  
456. Tham luận:  Liên kết trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Những bài học rút ra cho Tây Nguyên Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Hội thảo quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây nguyên lần thứ 3. Trang: 996-1002. Năm 2019. (19/08/2019)
  
457. Tham luận:  Nghiên cứu chất lượng nguồn nhân lực nữ dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh Tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy, Ngô Sô Phe, Phạm Quang Tín. Hội thảo quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây nguyên lần thứ 3. Trang: 843 - 850. Năm 2019. (19/08/2019)
  
458. Bài báo:  Các nhân tử và chỉ số liên kết của nền kinh tế Việt Nam Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 7 (02), 2019. Trang: 23-30. Năm 2019. (23/08/2019)
  
459. Tham luận:  Phát triển nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa thương mại Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo khoa học năm 2019 “Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại” của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Trang: 432-439. Năm 2019. (01/10/2019)
  
460. Tham luận:  Ảnh hưởng của biến dạng phi tuyến lên dầm FG dựa trên lý thuyết Quasi-3D
Tác giả: Đỗ Minh Đức, Huỳnh Vinh, Lê Khánh Toàn
.
Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV, 7/2018. Trang: 160-168. Năm 2019.
(02/10/2019)
  
461. Bài báo:  Phân tích bệnh chứng tiến cứu bệnh nguyên sôt cấp tính chưa rõ nguyên nhân tại Việt Nam Tác giả: Nhiem Le-Vieta,b,c, Viet-Nho Led, Hai Chungc, Duc-Tuan Phane, Quang-Duong Phanf, Thanh-Van Caog,
Cédric Abatb, Didier Raoultb,h and Philippe Parola
.
Emerging Microbes & Infections. VOL. 8. Trang: 339-352. Năm 2019.
(03/10/2019)
  
462. Bài báo:  Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Tác giả: TS. Dương Nguyễn Minh Huy*, Nguyễn Lê Đình Quý, Hồ Tuấn Vũ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 12. Năm 2019. (31/10/2019)
  
463. Bài báo:  Vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp: Bối cảnh Việt Nam Tác giả: Mai Thảo Chi, Nguyễn Lê Đình Quý, Tạ Ngọc Tấn. Tạp chí Kinh tế và Quản lý. 30. Trang: 46. Năm 2019. (31/10/2019)
  
464. Bài báo:  Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn sông Cổ Chiên tỉnh Trà Vinh để sản xuất bê tông Tác giả: Trương Hoài Chính- Nguyễn Văn Tâm. Tạp chí Xây dựng. 8-2019. Trang: 170-172. Năm 2019. (21/10/2019)
  
465. Tham luận:  MỘT SỐ KHÍA CẠNH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TRONG NỀN GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Xây dựng tiêu chí đánh giá nhà giáo và cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục". Trang: 131-138. Năm 2019. (21/10/2019)
  
466. Tham luận:  GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TRONG MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG MINH HIỆN NAY Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Hội thảo Khoa học "Tái cấu trúc giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam" (ISBN:978 -604-80-3965-3). Trang: 401-410. Năm 2019. (21/10/2019)
  
467. Bài báo:  QUAN ĐIỂM BIỆN CHỨNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP CỦA CÁC MÁC VÀ MỘT SỐ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Tạp chí giáo dục và xã hội (ISSN: 1859-3917). 1. Trang: 273-278. Năm 2019. (21/10/2019)
  
468. Bài báo:  Mô phỏng số một hệ thống máy có các chi tiết quay đơn giản bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: Đặng Phước Vinh, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 17 (7). Trang: 5-9. Năm 2019. (22/10/2019)
  
469. Bài báo:  Phong trào cách mạng Đông Dương trong tư tưởng Hồ Chí Minh- sự bổ sung cho lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mac Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. Tạp chí Triết học. 10. Trang: 22-30. Năm 2019. (23/10/2019)
  
470. Tham luận:  Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về “Kinh tế tư nhân” Tác giả: Đinh Văn Trọng, Ngô Minh Hiệp. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng - Vấn đề lý luận và thực tiễn”, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 68-77. Năm 2019. (25/10/2019)
  
471. Tham luận:  Đào tạo nhân lực cho phát triển nông nghiệp trình độ cao cho Tây Nguyên Tác giả: Trần Hồng Lưu. NXB Khoa học xã hội. Trang: 158- 167. Năm 2019. (23/10/2019)
  
472. Bài báo:  Quản trị lợi nhuận và quyết định khu vực sáp nhập ở Việt Nam Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số 268, tháng 10/2019. Trang: 23-32. Năm 2019. (30/10/2019)
  
473. Bài báo:  Thực trạng và định hướng phát triển marketing XANH cho doanh nghiệp Việt Nam Tác giả: Đặng Thị Thanh Minh. Tạp chí Tài Chính Kế Toán. 15. Trang: 71-77. Năm 2019. (24/10/2019)
  
474. Bài báo:  Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán nhiệt quá trình sấy bằng không khí ẩm có đốt nóng trung gian tác nhân sấy Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Công Vinh . Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng,. ISSN: 1859-1531 ; Vol. 17; No 1.2, 2019;. Trang: pp 49-52. Năm 2019. (31/10/2019)
  
475. Bài báo:  Thúc đẩy hoạt động của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong phát triển năng lượng xanh ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Lê Đình Quý, Hồ Tuấn Vũ. Tạp chí Kinh tế. ISBN. Trang: 1. Năm 2019. (01/11/2019)
  
476. Tham luận:  Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên: Các điều kiện và định hướng giải pháp. Tác giả: Nguyễn Lê Đình Quý. Tiểu ban Phát triển nhân lực – Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực. Trang: 1-29. Năm 2019. (31/10/2019)
  
477. Bài báo:  Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Israel và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Lê Trung Hiếu. Hội thảo quốc gia "Phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Tây Nguyên" ISBN 987-604-956-652-3. 1. Trang: 6. Năm 2019. (04/11/2019)
  
478. Bài báo:  BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức (ISSN: 1859-2457). 5 (Tháng 9 - 10/2019). Trang: 42-44. Năm 2019. (05/11/2019)
  
479. Tham luận:  Vận dụng quan điểm "Kháng chiến - Kiến quốc" của Hồ Chí Minh vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay Tác giả: Đinh Văn Trọng, Nguyễn Thị Huyền Trang. Kỷ yếu hội thảo khoa học. Trang: 181-187. Năm 2019. (06/08/2019)
  
480. Bài báo:  Nghiên cứu chế tạo bộ đo ứng suất-biến dạng cảnh báo sớm phá hoại kết cấu công trình Tác giả: PGS.TS. Châu Trường Linh, NCS. Nguyễn Thu Hà, KS. Lê Viết Thành, KS. Phan Công Danh, KS. Trần Sang. Tạp chí Giao thông Vận tải. tháng 7/2019. Trang: 58-63. Năm 2019. (09/08/2019)
  
481. Bài báo:  Đạo đức cách mạng trong Di chúc Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, Đảng viên hiện nay Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Hội thảo khoa học " 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh". 17-5. Trang: 77-80. Năm 2019. (14/08/2019)
  
482. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl
Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 35-41. Năm 2019.
(06/06/2019)
  
483. Bài báo:  Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO
Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 11-16. Năm 2019.
(06/06/2019)
  
484. Bài báo:  Bảo tồn những công trình kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. 7. Trang: 50-54. Năm 2019. (13/06/2019)
  
485. Bài báo:  XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊNH VỊ - NGHIÊN CỨU CHO NGÀNH XI MĂNG Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Tạp chí khoa học thương mại. 129. Trang: 32-45. Năm 2019. (18/08/2019)
  
486. Bài báo:  PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN Bacillus thuringiensis TỪ MỘT SỐ MẪU ĐẤT TẠI XÃ TIÊN CẢNH, TỈNH QUẢNG NAM Tác giả: Võ Văn Minh
, Lê Thị Mai*, Lê Vũ Khánh Trang
, Phan Nguyễn Gia Linh.
Tạp chí khoa học & giáo dục. 32(01)2019. Trang: 66 - 70. Năm 2019.
(20/06/2019)
  
487. Bài báo:  Đánh giá lượng vận chuyển bùn cát đến đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường. 65, quý II-2019. Trang: 1-8. Năm 2019. (21/06/2019)
  
488. Bài báo:  Assessment of land use change in kon - ha thanh rivers catchment using landsat images Tác giả: Vũ Huy Công, Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Vol. 17, No.6, 2019, ISSN 1859-1531. Trang: 6-10. Năm 2019. (21/06/2019)
  
489. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ ảnh viễn thám đánh giá diễn biến đường bờ sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISSN -1859- 4182. Trang: 10-18. Năm 2019. (21/06/2019)
  
490. Bài báo:  Ứng dụng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT đánh giá tải lượng bùn cát đến các hồ chứa trên lưu vực Sông Kôn - Hà Thanh Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISSN -1859- 4182. Trang: 19-27. Năm 2019. (21/06/2019)
  
491. Bài báo:  Nghiên cứu giảm sự thiếu chắc chắn trong công tác dự báo lũ hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn Tác giả: Võ Ngọc Dương, Lê Hùng, Tô Thúy Nga, Nguyễn Quang Bình, Phạm Lý Triều, Đoàn Viết Long, Nguyễn Chí Công. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISSN -1859- 4182. Trang: 150-158. Năm 2019. (21/06/2019)
  
492. Bài báo:  Nghiên cứu phát triễn hệ thống cân động cầu Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Giao thông vận tải. 7/2019. Trang: 20-30. Năm 2019. (24/06/2019)
  
493. Bài báo:  Nghiên cứu lan truyền sóng trong nền đất do thi công cọc Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Giao thông vận tải. 7/2019. Trang: 50-60. Năm 2019. (24/06/2019)
  
494. Bài báo:  Khảo sát ứng xử cầu đường sắt tại khu vực Miền Trung dưới sự tấn công ăn mòn Tác giả: Phạm Mỹ , Đặng Công Thuật
.
Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. 615. Trang: 245-251. Năm 2019.
(22/06/2019)
  
495. Bài báo:  Phương pháp lộc cộng tác sử dụng tối ưu bầy đàn Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Phương, Nguyễn Văn Hiệu. Tạp chí KH&CN ĐHĐN. ISSN 1859-1531. Trang: 35-40. Năm 2019. (23/06/2019)
  
496. Bài báo:  Nghiên cứu quá trình phun và cháy nhiên liệu xăng-ethanol trong động cơ Daewoo A16DMS Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Huỳnh Tấn Tiến. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 21. 21. Trang: 826-837. Năm 2019. (20/06/2019)
  
497. Bài báo:  Áp dụng luật tục trong quản lý nhà nước đối với cộng đồng dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên dưới góc nhìn pháp lý Tác giả: Lê Đình Quang Phúc và Trương Minh Tuấn. Tạp chí Khoa học Nội vụ. 28. Trang: 87-92. Năm 2019. (23/06/2019)
  
498. Tham luận:  Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam và một số vấn đề về M&A dưới góc nhìn pháp lý Tác giả: Lê Đình Quang Phúc. Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018). Trang: 168-173. Năm 2019. (23/06/2019)
  
499. Bài báo:  Ảnh hưởng của tro bay đến khả năng nứt của bê tông trong điều kiện bị kiềm hãm Tác giả: Nguyễn Văn Hướng
.
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi môi trường. 65(06-2019). Trang: 51-57. Năm 2019.
(12/07/2019)
  
500. Bài báo:  Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ Tân Rai để thay thế một phần xi măng Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Phạm Lý Triều, Nguyễn Thị Lộc, Lê Trung Thành
.
Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng. 47(184). Trang: 48-53. Năm 2019.
(12/07/2019)
  
 Tìm thấy: 12078 mục / 242 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn