TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,983,211
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
251. Bài báo:  Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến ngành may: cách tiếp cận từ tham gia vào chuỗi giá trị may toàn cầu
Tác giả: Vo Thi Quynh Nga
.
Tạp chí Công Thương. 10 tháng 5 2020. Trang: 130-137. Năm 2020.
(10/06/2020)
  
252. Bài báo:  Động lực học và các đặc tính dao động của hệ con lắc furuta Tác giả: Anh-Đức Phạm; Trần Quang Khải; Do Le Hung Toan. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Vol 18, No. 5.1. Trang: 29-32. Năm 2020. (11/06/2020)
  
253. Bài báo:  Học thuyết luân lý và đạo đức của Nho giáo: ảnh hưởng của nó đến văn hóa Việt Nam Tác giả: Lâm Bá Hòa. Tạp chí Triết học. 2 (345). 2020. Trang: 59-67. Năm 2020. (21/09/2019)
  
254. Tham luận:  Một số yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp "Có sức sống" tại đại phương Tác giả: Lê Minh Hiệp, Huỳnh Ngọc Thành. Hội thảo "Xu hướng mới trong thương mại toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam. Trang: 20-24. Năm 2020. (29/02/2020)
  
255. Bài báo:  Phân tích hệ số động lực trong cầu giàn thép dưới tác dụng của tải trọng xe 3 trục mô hình 2 khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Duy Thảo. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. ISBN:978-604-913-966-6. Trang: 30-36. Năm 2020. (01/03/2020)
  
256. Bài báo:  Experimental and Numerical invesigation of full-field strain measurement and fracture parameter of lead-free solder using DIC technique Tác giả: Tao Quang Bang, L. Benabou, N.V.T. An, and Xuan Hung Nguyen. Vietnam Journal of Mechanics. 1. Trang: 1-8. Năm 2020. (10/03/2020)
  
257. Bài báo:  Mô hình khử nhiễu ảnh dựa trên tổng biến phân thích nghi Tác giả: Phan Trần Đăng Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 8(5.1). Trang: 38-41. Năm 2020. (10/03/2020)
  
258. Bài báo:  Khó khăn của sinh viên chuyên Anh năm thứ 3 trong việc học môn Đọc Hiểu ở Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam (DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY THIRD-YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS IN LEARNING COMPREHENSIVE READING AT ENGLISH DEPARTMENT, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES, THE UNIVERSITY OF DANANG, VIETNAM) - International Journal of Education and Pedagogy - e-ISSN: 2682-8464 | Vol. 2, No. 1, 60-71, 2020 Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. International Journal of Education and Pedagogy. e-ISSN: 2682-8464 | Vol. 2, No. 1, 60-71, 2020. Trang: 60-71. Năm 2020. (16/03/2020)
  
259. Bài báo:  Áp dụng quan điểm ngôn ngữ học tri nhận về các động từ tri giác trong dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ
Tác giả: Trần Thị Thùy Oanh. Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội. 02(81). Trang: 35-37. Năm 2020.
(18/03/2020)
  
260. Bài báo:  Chiến lược kiểm soát thông gió tự nhiên thông minh trong công trình kiến trúc Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. 02-2020. Trang: 27-31. Năm 2020. (28/03/2020)
  
261. Bài báo:  Đặc tính dòng chảy và phát tán của dòng tia kép kết hợp xoáy lốc Tác giả: Minh Duc Le, Ching Min Hsu, Thi Phuong Quyen Nguyen. Journal of Science and Technology-University of Danang. xxx-xxx. Trang: xxx-xxx. Năm 2020. (16/04/2020)
  
262. Bài báo:  HIỆN TRẠNG NƯỚC NGẦM TẠI KHU VỰC RANH GIỚI GIỮA TRỤC ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HỒ NGHINH, QUẬN SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG Tác giả: TS. Lê Phước Cường*; TS. Phan Bảo An; Lương Văn Thọ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 5. Năm 2020. (21/04/2020)
  
263. Bài báo:  HIỆN TRẠNG NƯỚC NGẦM TẠI KHU VỰC RANH GIỚI GIỮA TRỤC ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HỒ NGHINH, QUẬN SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG Tác giả: TS. Lê Phước Cường*; TS. Phan Bảo An; Lương Văn Thọ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 5. Năm 2020. (21/04/2020)
  
264. Bài báo:  nghiên cứu mô hình mô phỏng quy luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường Tác giả: TS. Lê Hồng Lâm*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Xuân Bách Đinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 16. Năm 2020. (21/04/2020)
  
265. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tối ưu hoá hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta
Tác giả: Trần Thanh Hải Tuấn, Võ Như Thành, Lê Hoài Nam, Nguyễn Đình Sơn
.
Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 18 (3). Trang: 59-62. Năm 2020.
(14/04/2020)
  
266. Bài báo:  XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CLB TDTT TRONG SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi. Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Đà Nẵng. Tạp chí khao học và Đào tạo Thể thao - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. ISSN: 2588 - 1345. Trang: ISSN: 2588 - 1345. Năm 2020. (16/04/2020)
  
267. Bài báo:  Potential of Hybrid Data-Intelligence Algorithms for Multi-Station Modelling of Rainfall Tác giả: Pham, Q. B., Abba, S. I., Usman, A. G., Linh, N. T. T., Gupta, V., Malik, A., ... & Tri, D. Q.. Water Resources Management. 33(15). Trang: 5067-5087. Năm 2020. (22/04/2020)
  
268. Bài báo:  Climate change impact on Urban flooding in Quynhon city, Vietnam Tác giả: Vo, N. D. P., Bhuiyan, M. A., & Vo, N. D.. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure (pp. 1075-1080). Springer, Singapore.. N/a. Trang: N/a. Năm 2020. (22/04/2020)
  
269. Bài báo:  Truyền thông đại chúng và thanh khoản cổ phiếu Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. 5(504). Trang: 68-77. Năm 2020. (29/06/2020)
  
270. Tham luận:  Bản sắc tôn giáo và vấn đề chủ nghĩa dân tộc tại Ấn Độ hiện nay Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học tại Việt Nam. Trang: 660-674. Năm 2020. (30/06/2020)
  
271. Tham luận:  NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Tác giả: Trần Thị Thu Trâm, Đỗ Hoàng Hải. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA NĂM 2020 KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH VIỆT NAM XU HƯỚNG VÀ TRIỂN VỌNG. Trang: 420-430. Năm 2020. (30/06/2020)
  
272. Bài báo:  PGS.TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao, Các trường đại hoc cần phải có một triết lý giáo dục riêng, Tạp chí Sinh hoatl lý luận, Học viện chính trị khu vực III Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Học viên Chính tri khu vực III. 4(169)2020. Trang: 90-93,99. Năm 2020. (30/06/2020)
  
273. Bài báo:  Sử dụng Bond-Graph để mô phỏng phạm vi ứng dụng của cảm biến và chùm áp điện trong mạch phục hồi năng lượng Tác giả: Van Nguyen Thi Hai, Thien Duong Quang. SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL - ENGINEERING AND TECHNOLOGY. 03. Trang: Online first. Năm 2020. (01/07/2020)
  
274. Tham luận:  Nghiên cứu mô phỏng số dòng chảy qua hệ thống các khối lang trụ tiết diện vuông Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Dương Ðình Nghĩa, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung, Lê Minh Ðức, Dương Việt Dũng. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 22. Trang: 784-789. Năm 2020. (01/07/2020)
  
275. Bài báo:  Vấn đề sông Saint Croix trong quan hệ ngoại giao Anh - Mỹ (1783 - 1798) Tác giả: Nguyễn Văn Sang. Tạp chí Lịch sử Quân sự. 343. Trang: 80-88. Năm 2020. (01/07/2020)
  
276. Bài báo:  Gia cường kết cấu sàn BTCT bằng cáp ƯLT căng ngoài kết hợp tấm sợi carbon Tác giả: Nguyễn Lan- Trương Hoài Chính- Trần Minh. Tạp chí Xây Dựng. 6-2020. Trang: 145-152. Năm 2020. (01/07/2020)
  
277. Tham luận:  Đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ butanol trong hỗn hợp nhiên liệu xăng-butanol đến quá trình cháy và tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức ở chế độ vận hành thường xuyên Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Van Nam, Nguyễn Quang Trung, Dương Việt Dũng, Lê Minh Ðức, Dương Ðình Nghĩa. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 22. Trang: 761-771. Năm 2020. (01/07/2020)
  
278. Bài báo:  Thanh toán di động – thách thức và tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam Tác giả: Trần Thảo An, Trần Thế Sơn, Trần Thị Yến Vinh. Tạp chí Thông tin và Truyền thông.. 1. Trang: 1-20. Năm 2020. (02/07/2020)
  
279. Bài báo:  Bộ phát hiện quang hiệu suất cao dùng màng 3 lớp MoS2
Tác giả: Nguyen Linh Nam
.
Journal of Science and Technology, Issue on Information and Communication Technology. 18. Trang: 21. Năm 2020.
(02/07/2020)
  
280. Bài báo:  Đánh giá hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đại khi hệ thống pin mặt trời bị che khuất Tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Lê Thị Minh Châu, Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Việt. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 18. Trang: 6-10. Năm 2020. (10/07/2020)
  
281. Bài báo:  Đánh giá khả năng xói hạt mịn của đập đất hồ chưa nước Diên Trường Quảng Ngãi dựa vào chỉ số kháng xói Tác giả: Lê Văn Thảo. Tạp chí khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 26-28. Năm 2020. (22/07/2020)
  
282. Bài báo:  Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Hội thảo Khoa học Quốc gia (DCFB, 2020). tháng 7. Trang: 381-388. Năm 2020. (23/07/2020)
  
283. Tham luận:  Hoạch định chiến lược marketing cho các sản phẩm dược liệu tại Kon Tum theo hướng phát triển bền vững Tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Thương mại và phân phối" lần 2 năm 2020. Trang: 737-745. Năm 2020. (28/07/2020)
  
284. Tham luận:  Covid 19 và những tác động đến công tác tuyển sinh ở các trường Đại học năm 2020 Tác giả: Ths Hoàng Thị Kim LiênThs Võ Thị Như Huệ. Học viện tài chính. Trang: 217 -224. Năm 2020. (05/08/2020)
  
285. Tham luận:  Bảo vệ hình tượng đạo đức của Đảng trong bối cảnh hiện nay Tác giả: Ths Hoàng Thị Kim Liên. Đại Học An Giang. Trang: 80 -87. Năm 2020. (05/08/2020)
  
286. Tham luận:  Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với với công tác xây dựng Đảng về Đạo Đức hiện nay Tác giả: Ths Hoàng Thị Kim LiênThs Võ Thị Như Huệ. Đại Học An Giang. Trang: 70 - 79. Năm 2020. (05/08/2020)
  
287. Tham luận:  Đánh giá cơ chế phân cấp trong quản trị các NHTM Việt Nam- Khảo sát từ phía các chi nhánh Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Anh, Hồ Hữu Tiến. Kỷ yếu HT KH quốc gia: Hệ thống TCNH với sự phát triển KT-XH Miền Trung Tây nguyên trong bối cảnh CMCN. Trang: Trang 10-20. Năm 2020. (25/08/2020)
  
288. Tham luận:  Chứng khoán hóa- Kinh nghiệm ở một số quốc gia có nền kinh tế mới nổi Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Lê Phương Uyên. Kỷ yếu HT KH quốc gia: Hệ thống TCNH với sự phát triển KT-XH Miền Trung Tây nguyên trong bối cảnh CMCN. Trang: Trang 121-130. Năm 2020. (25/08/2020)
  
289. Bài báo:  Hướng tích hợp thông tin kế toán doanh nghiệp khi triển khai hệ thống ERP Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí công thương. số 7, tháng 04/2020. Trang: 271-277. Năm 2020. (26/08/2020)
  
290. Bài báo:  Tìm hiểu giáo trình giảng dạy tiếng Việt hiện hành và vận dụng tham khảo biên soạn giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi - Nguyễn Hoàng Thân. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. 35(04)/2020. Trang: -. Năm 2020. (14/08/2020)
  
291. Tham luận:  HỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG KINH DOANH NGÀNH HÀNG THỜI TRANG. TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: Phan Thị Nhung. The 2nd International Conference on Commerce and Distribution. Trang: 345-355. Năm 2020. (30/08/2020)
  
292. Bài báo:  A proposed algorithm to detemine hosting capacity of distribution network Tác giả: Le Hong Lam, Nguyen Huu Hieu, Tran Tan Vinh. THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Vol. 18, No. 6. Trang: 1-5. Năm 2020. (31/08/2020)
  
293. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ sản xuất ống xả động cơ máy kéo KAM50 Tác giả: Đinh Văn Nhật, Nguyễn Đắc Mỹ, Lê Văn Tụy, Lê Minh Đức*. Journal of Science and Technology-UD. Vol. 18 (No. 1). Trang: 60-63. Năm 2020. (13/01/2020)
  
294. Bài báo:  NGHỀ GỐM THANH HÀ (HỘI AN - QUẢNG NAM) VỚI NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương, ThS. Đồng Thị Hương. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. 1(293)/2020. Trang: 61-70. Năm 2020. (07/02/2020)
  
295. Bài báo:  Ứng dụng hệ thống ngập chìm tạm thời trong nhân giống sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.) Tác giả: Nguyễn Phúc Quân, Vũ Đức Thanh, Nguyễn Minh Lý, Đinh Xuân Tú. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 2. Trang: 22-30. Năm 2020. (11/02/2020)
  
296. Bài báo:  Phân tích dao động cầu giàn thép chịu tải trọng xe 3 trục mô hình 2 khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Duy Thảo. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. ISBN:978-604-913-966-6. Trang: 49-56. Năm 2020. (01/03/2020)
  
297. Bài báo:  Phạm trù Thang độ trong ngôn ngữ bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Việt và tiếng Anh Tác giả: ThS. Võ Nguyễn Thùy Trang*; ThS. Trương Lê Bích Trang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 48. Năm 2020. (25/03/2020)
  
298. Bài báo:  Mạng ngữ nghĩa của giới từ 'in' trong tiếng Anh và 'trong' trong tiếng Việt Tác giả: ThS. Thi Phuong Thao Mai*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 61. Năm 2020. (25/03/2020)
  
299. Tham luận:  Đánh giá tác động của WTO đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu
Tác giả: Trần Quốc Hùng
.
Nhà xuất bản nông nghiệp. Trang: 557-567. Năm 2020.
(16/04/2020)
  
300. Bài báo:  Nghiên cứu ứng xử dầm bê tông cốt FRP trên phần mềm ATENA và thực nghiệm Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Lê Quang Khiêm. Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Tai Đà Nẵng, 19-20/7/2019.. ISBN 978-604-913-966-6. DOI 10.15625/vap.2019000260. Trang: 82-86. Năm 2020. (26/02/2020)
  
 Tìm thấy: 12342 mục / 247 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn