TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
49,007,299
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 601. Đường biên - tập 1 (nghiên cứu và phê bình) Chủ biên: Chi đoàn cán bộ Khoa Ngữ văn - ĐHSP - ĐHĐN. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Văn học. năm 2010.
F 602. Tam thập (tiểu luận nghiên cứu) Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2010.
F 603. Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2020 Chủ biên: PGS.TS.Hoàng Văn Hoa. Đồng tác giả: Lê Du Phong, Lưu Ngọc Trịnh, Nguyễn Quốc Tế, Phan Thị Thanh Hồng et al. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. năm 2010.
F 604. Giáo trình Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2008-2004-2000 Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Đồng tác giả:

Nguyễn Minh Tiến, Phạm Minh Mận, Bùi Hệ Thống

.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2010.

F 605. Nền và Móng Chủ biên: Lê Xuân Mai. Đồng tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Tín - Đoàn Việt Lê. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây Dựng Hà Nội. năm 2010.
F 606. TP Hồ Chí Minh hướng về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đồng tác giả: Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nxb Tổng hợp TP HCM. năm 2010.
F 607.
Bài giảng Ứng dụng tin học trong công tác kế toán Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. năm 2010.
F 608. Bài giảng kế toán thực hành Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. năm 2010.
F 609. Bài giảng Ứng dụng Access trong công tác kế toán Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. năm 2010.
F 610. Giáo trình Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2008-2004-2000 Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Đồng tác giả:

Nguyễn Minh Tiến, Phạm Minh Mận, Bùi Hệ Thống

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông Hà Nội. năm 2010.
F 611. Course EE465 Fiber Optic Communications Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: lưu hành nội bộ. năm 2010.
F 612. CÔNG TÁC LÝ LUẬN THỜI KỲ ĐỔI MỚI- ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC KX 04. Số:  Trang: 158-169. Năm 2010.
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: NXB Chinh trị quoc gia.. năm 2010.
F 613. Kỷ yếu hội thảo quốc gia liên kết các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh tại ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. Trang: 50-59. Năm 2010. (14/01/2011) Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: đồng tác giả
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: Nxb ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. năm 2010.
F 614. Course EE332 Devices and Circuits II Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: lưu hành nội bộ. năm 2010.
F 615. Đô thị hóa ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Chính trị-Hành chính. năm 2010.
F 616. PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH. Trang: 286-294. Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb TP Hồ Chí Minh. năm 2010.
F 617. Dịch Viết 3 (Traduction 3) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2010.
F 618. Dẫn nhập môn Tu Từ học (Introduction à la rhétorique) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2010.
F 619. Kế toán tài chính doanh nghiệp - Phần I Chủ biên: TS. Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả: ThS. Lê Thị Kim Hoa, ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, ThS. Phạm Hoài Hương, ThS. Lê Văn Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2010.
F 620. Dẫn nhập môn Phong cách học (Introduction à la stylistique) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2010.
F 621. Từ điển văn học nước ngoài Chủ biên: Lê Huy Bắc. Đồng tác giả: Nguyễn Phương Khánh, ..... Nơi XB: Khoa học xã hội. năm 2010.
F 622. Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mac- Lenin
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Chính trị Quốc gia. năm 2010.
F 623. Giáo trình Vẽ kỹ thuật I. Chủ biên: Nguyễn Văn Chương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Giáo trình lưu hành nội bộ trường CĐCN. năm 2010.
F 624. Thiết kế cầu bê tông cốt thép Chủ biên: Lê Văn Lạc, Nguyễn Duy Thảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2010.
F 625. Словообразование (Giáo trình dành cho sinh viên năm thứ III khoa tiếng Nga) Chủ biên: Nguyễn Đức Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN. năm 2010.
F 626. Phương pháp định lượng trong kinh tế
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ biên: TS. Lê Dân. Đồng tác giả: Ths. Nguyễn Trung Kiên
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2010.
F 627. KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP  (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
Chủ biên: Trương Hoài Chính. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa (Giáo trình điện tử lưu hành nội bộ). năm 2010.
F 628. Giáo trình Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2008-2004-2000 Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Đồng tác giả:

Nguyễn Minh Tiến, Phạm Minh Mận, Bùi Hệ Thống

.
Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông Hà Nội. năm 2010.
F 629. Ô tô không truyền thống Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2010.
F 630. Tính toán trong công nghệ gốm sứ Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Dũng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. năm 2010.
F 631.

Giáo Trình Kế toán tài chinh doanh nghiệp (phần 1)

Chủ biên: TS Trần ĐÌnh Khôi Nguyên. Đồng tác giả:

Th.S. Lê Thị Kim Hoa, Th.S Nguyễn Thị Thu Hà, Th.S Phạm Hoài Hương, Th.s Lê Văn Nam

.
Nơi XB: NXB Tài Chính. năm 2010.
F 632. Giáo trình Kỹ thuật Chiếu sáng Chủ biên: Lê Thành Bắc. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam. năm 2010.
F 633. Kết cấu Thép I (Cấu kiện cơ bản) ( Giáo trình nội bộ) Chủ biên: TS. Huỳnh Minh Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trưòng Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN. năm 2010.
F 634. Kết cấu Gỗ (Giáo trình nội bộ) Chủ biên: TS. Huỳnh Minh Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trunng tâm Đào tạo thường xuyên ĐHĐN. năm 2010.
F 635. Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp (phần 2) Chủ biên: TS. Nguyễn Công Phương. Đồng tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên, Th.s Lê Văn Nam, Th.s Phạm Hoài Hương. Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2010.
F 636. Cấu trúc hệ thống ngôn ngữ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 637. Thiết kế cầu thép Chủ biên: Nguyễn Xuân Toản. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Văn Mỹ. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2010.
F 638. Nguyễn Văn Hoàn: Đảng bộ thành phố Thái Nguyên xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ 1975 - 2005, Nxb. Đà Nẵng, 2010 (khổ 14,5 x 20,5cm, 206 trang)
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2010.
F 639. Nguyễn Văn Hoàn: Nghiên cứu lịch sử chính trị và liên hệ kinh tế - xã hội, Nxb. Đà Nẵng, 2010 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 304 trang) Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2010.
F 640. Kỹ thuật lập trình CAD/CAM/CNC Chủ biên: Ngô Tấn Thống. Đồng tác giả:

 

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2010.
F 641. Thiết kế Cầu Bê tông cốt thép Chủ biên: Lê Văn Lạc, Nguyễn Duy Thảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2010.
F 642. Quản trị marketing – Định hướng giá trị Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
.
Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2010.
F 643. Hành vi người tiêu dùng Chủ biên: Nguyễn Xuân Lãn. Đồng tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Đường Thị Liên Hà. Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2010.
F 644. Giáo trình Công nghệ protein enzym
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Trần Thị Xô. Đồng tác giả: Hoàng Bá Thanh Hải
.
Nơi XB: Trường Cao đẳng lương thực-thực phẩm. năm 2010.
F 645. Nền và Móng (Book: Foundation Engineering) Chủ biên: Lê Xuân Mai (chủ biên) - Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Tín - Đoàn Việt Lê. Đồng tác giả:


.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây Dựng (Construction Publishing House). năm 2010.

F 646. Speaking 3 ( Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng) Chủ biên: Phạm Đỗ Quyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: lưu hành nội bộ. năm 2009.
F 647. Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L. Tônxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt” (Dựa trên ngữ liệu tiếng Nga)/ “Употребление фразеологизмов в прозе Л. Толстого и способы передачи их на вьетнамский язык”(на материале русского языка) Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tri thức. năm 2009.
F 648. Toán tài chính Chủ biên: Hồ Hữu Tiến. Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2009.
F 649. Khúc xạ tập 2
Chủ biên: Nguyễn Hữu Quốc Nguyên. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Y học Hà Nội. năm 2009.
F 650. Tâm lý học đại cương Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: TTĐTTX Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
 
 Tìm thấy: 1070 mục / 22 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn