TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
49,731,508
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 701. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại Chủ biên: TS Võ Thị Thúy Anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2009.
F 702. Câu hỏi ôn tập và bài tập Phân tích tài chính
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Hoàng Tùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2009.
F 703. Sư phạm học Tiểu học Chủ biên: Nguyễn Hoàng Hải. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị Kim Thu. Nơi XB: Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 704. Tập bài giảng Đường lối Cách mạng của ĐCS Việt Nam, Nxb Đà Nẵng, 2009 ( Đồng tác giả ) Chủ biên: Ngô Văn Hà - Trần Quang Ánh. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2009.
F 705. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tập bài giảng, Trung tâm đào tạo thường xuyên ĐHĐN Chủ biên: Ngô Văn Hà, Trần Quang Ánh. Đồng tác giả:  Vương Thị Bích Thủy, Lê Thị Tuyết Ba. Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động. năm 2009.
F 706. Lập trình trực quan Chủ biên: Võ Trung Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Xây dựng. năm 2009.
F 707. Kỹ thuật tầng sôi (dành cho học viên Cao học), Đại học Đà nẵng năm 2009 Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 708. Tập bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(Dùng cho hệ đào tạo từ xa), Sách, Giấy phép NXB Lao động, 2009 Chủ biên: Ngô Văn Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lao Động. năm 2009.
F 709. Tập bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Giấy phép NXB Đà Nẵng, 2009  Chủ biên: Ngô Văn Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2009.
F 710. Lê Hữu Ái, Lưu Hoàng Tuấn, Nguyễn Hồng Cử, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tập bài giảng, Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Đà Nẵng,
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Lao Động. năm 2009.
F 711. Thiết kế mô hình 3D – AutoCAD 2008. Nhà xuất bản Xây dựng, giấy phép xuất bản số: 315-2009/CXB/09-12/XD, ngày 16/4/2009, Hà Nội 2009
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Độ. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội. năm 2009.
F 712. Tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore Chủ biên: Lê Quang Sơn và các tác giả khác. Đồng tác giả: . Nơi XB: Bộ GD & ĐT. năm 2009.
F 713. Từ điển Tâm lý học
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Giáo dục Việt Nam. năm 2009.
F 714. Hành trình thành niên
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Bùi Văn Vân, Đoàn Thanh Phương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Quỹ Dân số Thế giới - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. năm 2009.
F 715. Chuyên đề sinh học 12: Di truyền học quần thể và di truyền học người Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt, Trương Thị Thanh Mai. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2009.
F 716. Chuyên đề sinh học 12: Cơ chế di truyền và biến dị Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Huỳnh Nhứt
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2009.
F 717. Chuyên đề sinh học 12: Sinh thái học Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2009.
F 718. Chuyên đề sinh học 12: Tính quy luật của các hiện tượng di truyền
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2009.
F 719. Đánh giá trong giáo dục mầm non Chủ biên: Nguyễn Thị Nguyệt. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Trung tâm giáo dục thường xuyên Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 720. Sư phạm học tiểu học Chủ biên: Nguyễn Hoàng Hải. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị Kim Thu. Nơi XB: Trung tâm giáo dục thường xuyên Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 721. Bài giảng Xúc tác hữu cơ (Chuyên dành cho học viên cao học chuyên ngành Hóa hữu cơ)
Chủ biên: Lê Tự Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 722. Hành trình thành niên, Giáo trình điện tử về giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản cho sinh viên
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Lê Quang Sơn và các tác giả khác. Đồng tác giả: . Nơi XB: Quỹ Dân số Thế giới và ĐHSP - ĐHĐN. năm 2009.
F 723. Quản trị dự án Chủ biên: Nguyễn Thanh Liêm, Đoàn Thị Liên Hương, Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Đoàn Thị Liên Hương, Nguyễn Văn Long. Nơi XB: Nhà Xuất bản Tài chính. năm 2009.
F 724. -Cấu trúc ca dao trữ tình người Việt, Nxb. Đại học Huế, Huế, 2009, 327 trang. Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đại học Huế. năm 2009.
F 725. Giáo trình Mạng nhiệt Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Bốn. Đồng tác giả: ThS. Bùi Thị Hương Lan. Nơi XB: lưu hành nội bộ. năm 2009.
F 726. Lý thuyết và thiết kế tổ chức Chủ biên: ThS. Ngô Xuân Thủy. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Lao động. năm 2009.
F 727. Giáo trình địa chất công trình
Chủ biên: Bạch Quốc Tiến; Nguyễn ngọc Toàn. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Bài giảng Trường ĐHBK Đà nẵng với sự hỗ trợ của dự án TRIG. năm 2009.
F 728. Quản trị dự án Chủ biên: Nhóm biên soạn: Nguyễn Thanh Liêm; Đoàn Thị Liên Hương; Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2009.
F 729. Giáo trình Toán Tài chính Chủ biên: TS. Hồ Hữu Tiến. Đồng tác giả: Th.S. Nguyễn Ngọc Anh. Nơi XB: Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2008.
F 730. Truyện thơ Nôm – những nghiên cứu hình thái học Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2008.
F 731. - Tài liệu hướng dẫn học tập tư tưởng Hò Chí Minh. - Trung tâm Đào tạo từ xa, ĐHĐN (2008)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ biên: Dương Anh Hoàng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trung tâm Đào tạo từ xa, ĐHĐN. năm 2008.
F 732. Bài giảng Lý thuyết dung dịch (Chuyên đề dành cho học viên Cao học chuyên ngành Hóa lý),
Chủ biên: Lê Tự Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2008.
F 733. Tổ chức và quản lý thi công Chủ biên: ThS Nguyễn Biên Cương. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Bài giảng điện tử trường ĐHBK ĐN. năm 2008.
F 734. Giáo trình Vẽ kĩ thuật. Nhà xuất bản Xây dựng giấy phép xuất bản số: 216/2008/ CXB/36-18/XD, ngày 7-3-2008, Hà Nội 2008 Chủ biên: Nguyễn Độ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội. năm 2008.
F 735. Wavelet Analysis for Robust Speech Processing
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ biên: Pham Van Tuan. Đồng tác giả: . Nơi XB: ”, VDM – Verlag Dr. Mueller publisher. năm 2008.
F 736. Lò hơi và thiết bị đốt, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội năm 2008; Chủ biên Hoàng Ngọc Đồng
Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Hoàng Ngọc Đồng và Đào Ngọc Chân. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2008.
F 737. Giáo dục học sinh khiếm thính tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt Tp. Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: Ngô Thị Thanh Nhung, Trần Bích Thủy. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Đà Nẵng. năm 2008.
F 738. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục đạo đức thanh niên hiện nay, Sách, Giấy phép NXB Đà Nẵng, 2008 (Tham gia) Chủ biên: Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: Ngô Văn Hà - Lê Thị Tuyết Ba. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2008.
F 739. Lập trình hướng đối tượng Chủ biên: Vũ Hà Tuấn Anh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2008.
F 740. Kinh tế vĩ mô
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Bui Quang Binh. Đồng tác giả: Ninh Thi Thu Thuy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: GIAO DUC. năm 2008.
F 741. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục thanh niên hiện nay, Nxb Đà Nẵng, 2008 ( Đồng tác giả ) Chủ biên: Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2008.
F 742. Phương thức biểu đạt mối quan hệ nguyên nhân - kết quả trong câu phức hợp trong tiếng Nga đối chiếu với tiếng Việt (Trên ngữ liệu tiếng Nga) (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Đà Nẵng. năm 2008.
F 743.

Giáo trình Kinh tế vĩ mô

Chủ biên: TS. Bùi Quang Bình. Đồng tác giả:

Ninh Thị Thu Thủy

marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục. năm 2008.
F 744. Plasmas Froids Systemes et procedes - Des sources plasma micro-onde dipolaires aux plasmas matriciels Chủ biên: Thierry Belmonte. Đồng tác giả: T.V. Tran,S. Béchu, A. Bès,L. Latrasse, A. Lacoste, J. Pelletier. Nơi XB: Publication de l'Universite de Saint Etienne. năm 2008.
F 745. Bài tập kinh tế vi mô Chủ biên: Nhóm biên soạn. Đồng tác giả: Th.s Nguyễn Thị Đà, Th.S Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Th.S Trương Hồng Trình . Nơi XB: tài chính. năm 2008.
F 746. Hệ thống từ nối biểu thị quan hệ logic – ngữ nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Phan Văn Hoà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Giáo dục. năm 2008.
F 747. Lý thuyết mở rộng trường và Galois-Giáo trình điện tử Chủ biên: Nguyễn Chánh Tú. Đồng tác giả: . Nơi XB: ĐHSP Huế. năm 2008.
F 748. Khí cụ điện - Giáo trình điện tử upload lên Mạng Bộ GD&ĐT, Chủ biên: Võ Như Tiến, đồng tác giả: Nguyễn Văn Tấn,
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Võ Như Tiến. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Tấn
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
.
Nơi XB: Mạng Bộ GD&ĐT. năm 2008.
F 749. Quản trị công nghệ và đổi mới
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Trương Hồng Trình. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2008.
F 750. Bài tập kinh tế vi mô Chủ biên: Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trương Hồng Trình. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trương Hồng Trình
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2008.
 
 Tìm thấy: 1097 mục / 22 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn