TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 301. Thiết kế thực nghiệm trong Cơ khí Chủ biên: Lưu Đức Bình. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2017.
F 302. Kết cấu bê tông cốt thép - Nguyên lý thiết kế các cấu kiện cơ bản Chủ biên: Trần Anh Thiện. Đồng tác giả: Bùi Thiên Lam, Trịnh Quang Thịnh, Vương Lê Thắng, Nguyễn Quang Tùng
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2017.
F 303. Đánh giá và quản lí các hoạt động đánh giá trong giáo dục Chủ biên: Nguyễn Đức Chính. Đồng tác giả: Đào Thị Mai Hoa - Phạm Thị Nga - Trần Xuân Bách. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2017.
F 304. Hệ thống điện gió và mặt trời
Chủ biên: Luu Ngoc An, Phan Đình Chung, Đoàn Anh Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng. năm 2017.
F 305. Giáo trình Tua Bin Chủ biên: Trần Thanh Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2017.
F 306. Giáo trình Thiết bị nâng chuyển Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến, TS. Bùi Minh Hiển. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2017.
F 307. Mechanical Vocalization System and Prosody Generation in Its Speech Chủ biên: Vo Nhu Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. năm 2017.
F 308. Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2017.
F 309. Hệ thống thông tin kế toán bệnh viện: Tiếp cận theo giải pháp quản lý tổng thể Chủ biên: Nguyễn Mạnh Toàn. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. năm 2017.
F 310. Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam ( Biên soạn và tuyển chọn) Chủ biên: Đoàn Sỹ Tuấn- Đinh Văn Viễn - Tưởng Thị Thắm - Lưu Thị Mai Thanh (Đồng chủ biên). Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đại học quốc gia Hà Nội. năm 2017.
F 311.

Modélisation et Expérimentation de la formation et de l'évolution des particules dans la ligne d'échappement des véhicules 

Chủ biên: Thanh Xuan NGUYENTHI. Đồng tác giả: . Nơi XB: Edition Universitaire Europeenes. năm 2017.

F 312. Triết học chính trị Chủ biên: Trần Ngọc Ánh. Đồng tác giả:  Phạm Huy Thành. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, Hà Nội. năm 2017.
F 313. Động đất và Kỹ thuật điều khiển kết cấu chống động đất Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: PGS.TS. Đặng Công Thuật, TS. Nguyễn Văn Nam. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. năm 2017.
F 314.

Dynamic programming procedures for the problem of noise reduction
Chủ biên: Pham Cong Thang. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing, Deutschland. năm 2017.

F 315. Reliability and Failure Analysis of Novel Lead-free Solders Chủ biên: Q.B. Tao. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. năm 2017.
F 316. Traitement et gestion des effluents industriels Chủ biên: LE Nang Dinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions Universitaires Européennes. năm 2017.
F 317. Lê  Hữu Ái, Nguyễn Tấn Hùng - Giáo trình Triết học cơ sở( Dùng cho đào tạo Sau đại học chuyên ngành Triết hocl) Chủ biên: NGƯT, PGS, TS Lê Hữu Ái - PGS, TS Nguyễn Tấn Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2017.
F 318. Giáo trình Kỹ thuật thi công Xây dựng
Chủ biên: Lê Khánh Toàn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2017.
F 319. Những vấn đề Ngôn ngữ và Văn hóa, Tập 1 Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2017.
F 320. Liên Chiểu 20 năm (1997 - 2017) một chặng đường Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Quận Liên Chiểu. năm 2017.
F 321. Lê Hữu Ái  Tính dân tộc trong tư tưởng văn hóa, nghệ thuật Hồ Chí Minh ( Sách chuyên khảo ) Chủ biên: NGƯT, PGS, TS Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2017.
F 322.
F 323. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học Việt Nam Chủ biên: Tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. năm 2017.
F 324. Thiết kế tổ chức thi công Xây dựng Chủ biên: Phạm Thị Trang. Đồng tác giả: Không có. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội. năm 2017.
F 325. KỸ THUẬT THI CÔNG Chủ biên: Phan Quang Vinh_Lê Khánh Toàn. Đồng tác giả: Đặng Hưng Cầu, Đặng Công Thuật, Đinh Thị Như Thảo. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2017.
F 326. Hệ thống điện gió và mặt trời: vấn đề - giải pháp Chủ biên: TS. Lưu Ngọc An, TS. Phan Đình Chung, TS. Đoàn Anh Tuấn. Đồng tác giả:

TS. Lưu Ngọc An,
TS. Phan Đình Chung, TS. Đoàn Anh Tuấn.
Nơi XB: Nhà xuất bản Xây Dựng. năm 2017.

F 327. Giáo trình một số vấn đề chọn lọc trong Hóa hữu cơ Chủ biên: Nguyễn Thị Việt Nga. Đồng tác giả: Hoàng Nữ Thùy Liên, Hồ Văn Ban, Võ Văn Quân, Nguyễn Lê Tuấn. Nơi XB: NXB. ĐHSP TP Hồ Chí Minh. năm 2017.
F 328. Đồ họa máy tính Chủ biên: Nguyễn Tấn Khôi. Đồng tác giả: Phan Thanh Tao, Lê Thị Thu Nga. Nơi XB: Nhà XB Giáo dục Việt Nam. năm 2017.
F 329. Giáo trình Hóa học các hợp chất thiên nhiên Chủ biên: Nguyên Lê Tuấn. Đồng tác giả: TS. Diệp Thị Lan Phương, ThS. Võ Thị Thanh Tuyền, ThS. Huỳnh Minh Hùng, ThS. Nguyễn Thị Ngĩa, TS. Võ Văn Quân. Nơi XB: NXB. ĐHQG TP Hồ Chí Minh. năm 2017.
F 330. Văn hóa dân gian Đà Nẵng 2017 Chủ biên: Hội Văn nghệ dân gian TPĐN. Đồng tác giả: . Nơi XB: Hội Văn nghệ dân gian TPĐN. năm 2017.
F 331. Étude de la localization de la deformation par correlation d’images Chủ biên: Tran Thi Phuong Huyen. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions universitaires europeennes. năm 2017.
F 332. Đà Nẵng Miền Trung những vấn đề lịch sử - văn hóa Chủ biên: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Văn hóa Văn nghệ. năm 2017.
F 333. Tìm về đất Quảng, tập 1 Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2017.
F 334. Nghiên cứu Hán Nôm 2017 Chủ biên: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thế giới. năm 2017.
F 335. Giáo trình Đo lường Thể thao Chủ biên: Nguyễn Thanh Tùng. Đồng tác giả: Dương Mạnh Thắng, Nguyễn Thị Hùng, Giao Thị Kim Đông. Nơi XB: NXB Thông tin - Truyền thông. năm 2017.
F 336. Phát triển sinh kế bền vững cho hộ gia đình nghèo người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông – Thực trạng & Giải pháp Chủ biên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả: TS.Phạm Quang Tín; ThS.Ông Nguyên Chương. Nơi XB: NXB Thông tin&Truyền thông. năm 2016.
F 337. Kiến trúc công trình Chủ biên: TS. Phan Tiến Vinh. Đồng tác giả: ThS. Trần Vũ Tiến. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2016.
F 338. Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 3 - Tập 1 (Theo chương trình Tiếng Anh thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020) Chủ biên: Nguyễn Song Hùng. Đồng tác giả: Mai Huyền Anh - Huỳnh Trúc Giang - Lê Đại Khoa. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2016.
F 339. Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 3 - Tập 2 (Theo chương trình Tiếng Anh thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020) Chủ biên: Nguyễn Song Hùng. Đồng tác giả: Mai Huyền Anh - Huỳnh Trúc Giang - Lê Đại Khoa. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2016.
F 340. Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 4 - Tập 1 (Theo chương trình Tiếng Anh thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020) Chủ biên: Nguyễn Song Hùng. Đồng tác giả: Mai Huyền Anh - Huỳnh Trúc Giang - Lê Đại Khoa. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2016.
F 341. Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 5 -  Tập 2 (Theo chương trình Tiếng Anh thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020) Chủ biên: Nguyễn Song Hùng. Đồng tác giả:

Mai Huyền Anh - Huỳnh Trúc Giang - Lê Đại Khoa

.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2016.

F 342. Bộ đề Hóa học luyện thi THPT Quốc gia Chủ biên: 7. ThS. Cao Thị Thiên An, TS. Võ Văn Quân. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB. ĐHQG Hà Nội. năm 2016.
F 343. Lập trình hướng đối tượng Chủ biên: Trần Thiên Thành. Đồng tác giả: Lê Thị Thu Nga, Lê Quang Hùng, Phạm Văn Việt, Trần Thị Liên. Nơi XB: Đại Học Quy Nhơn. năm 2016.
F 344. Giáo trình Thiết kế website Chủ biên: Trần Văn Đại. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn. năm 2016.
F 345. Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 4 - Tập 2 (Theo chương trình Tiếng Anh thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020) Chủ biên: Nguyễn Song Hùng. Đồng tác giả:

Mai Huyền Anh - Huỳnh Trúc Giang - Lê Đại Khoa

.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2016.

F 346. Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 5 - Tập 1 (Theo chương trình Tiếng Anh thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020) Chủ biên: Nguyễn Song Hùng. Đồng tác giả: Mai Huyền Anh - Huỳnh Trúc Giang - Lê Đại Khoa. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2016.
F 347. Giáo trình Điện tử tương tự Chủ biên: Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2016.
F 348. PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG CHO HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG Chủ biên: PGS.TS. Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả: TS. Phạm Quang Tín; ThS. Ông Nguyên Chương. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2016.
F 349. Etude de transestérification de l'huile végétale par liquide ionique
Synthèse du liquide ionique; mise en ouvre de la réaction de transestérification en milieu CO2 supercritique Chủ biên: Đặng Kim Hoàng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Presses Académiques Francophones. năm 2016.
F 350.  Giải tích 5 và đại số  Chủ biên: Phan Đức Tuấn. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Phan Quang Như Anh, Nguyễn Thị Sinh, Ngô Thị Bích Thủy. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thôngNXB TTTT Hà Nội. năm 2016.
 
 Tìm thấy: 1370 mục / 28 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn