Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,749

 Nghiên cứu tính oxi hóa khử của màng polypyrrole pha tạp bởi anion TiF62- bằng phương pháp cân vi lượng thạch anh điện hóa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Đức*; Nguyễn Thị Hườngwalgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 05(90).2015;Từ->đến trang: 25-29;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Polypyrrole (PPy) được pha tạp bởi anion TiF62- bằng phương pháp điện hóa trên điện cực Au-thạch anh. Tính oxi hóa khử của màng polypyrrole được khảo sát bằng quét thế vòng tuần hoàn trong dung dịch chứa cation lớn và cation nhỏ. Trong quá trình oxi hóa khử, sự thay đổi khối lượng của màng được ghi lại bằng thiết bị cân vi lượng thạch anh điện hóa. Kết quả cho thấy anion TiF62- có thể di chuyển vào-ra màng trong quá trình quét thế tuần hoàn. Tính chất oxi hóa khử màng phụ thuộc vào cation trong dung dịch điện ly. Trong dung dịch chứa cation lớn như tetra butyl amonium (C4H9)4N+, anion TiF62- di chuyển vào ra màng là ưu tiên hơn. Trong dung dịch cation bé Na+, PPy oxi hóa khử ở thế âm hơn, đỉnh oxi hóa, khử đều dịch chuyển về phía âm hơn. Cation Na+ sẽ tham gia di chuyển vào-ra màng là chủ yếu, làm thay đổi khối lượng màng.walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
Polypyrrole (PPy) has been dopped with anion TiF62- electrochemically on Au/quartz electrode. Redox property of polypyrrole film is studied with cyclicvoltammetry in small and large cation solutions. During redox process, the change of mass of polypyrrole film can be observed with electrochemical Quartz Crystal microbalance. The results shows that anion TiF62- can be released in/from the polymer film during cyclicvoltammetry. This behavior depends on the type of cation in solution. Large cation such as tetra-butylamonium (C4H9)4N+ cannot be dopped in polymer, so anion TiF62- is predominant for being released in/from the polymer film. In solution with small cation Na+, the PPy redox potential is more negative. The peak of oxidation is shifted to negative direction. Cation Na+ is released in/from polymer film dominantly, changing the mass of polymer
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn