Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,789

 Chế tạo màng polypyrrole ứng dụng làm cảm biến pH
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Lê Minh Đức*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 34;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Polymer dẫn điện polypyrole (PPy) là một trong những polymer dẫn được nghiên cứu nhiều. Màng PPy được tổng hợp trên điện cực Au (99,99%) trong các dung dịch chứa MnO42-, TiF62-. Tính chất oxi hóa khử của màng được xác định qua phổ tổng trở điện hóa. Quá trình khử màng, các anion rất linh động. Anion có thể di chuyển vào ra màng trong quá trình khử khá dễ dàng. Thế nghỉ (OCP) của màng PPy sau khi tổng hợp thay đổi theo pH của môi trường được ứng dụng làm cảm biến pH của môi trường. Màng PPy được pha tạp bởi anion TiF62- và MoO42- thể hiện giá trị thế khá ổn định tại các giá trị pH cố định. Giá trị thế điện cực tương tự nhau. Trong dải pH từ 2 đến 8, thế điện cực tuyển tính với pH. Màng có hiện tượng bong tróc khi pH lớn hơn 8
ABSTRACT
Polypyrrole (PPy) is one of polymers that have been much studied.. PPy film is synthesised on Au electrode (purity 99.99%) in the solution that contains anion MoO42- and TiF62-. Oxidation and reduction of PPy is characterised with Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). These anions are mobile enough to release from the PPy film in redox process. Open circuit potential (OCP) of PPy changes with pH of solution, so that PPy can be used as pH sensor. PPy doped with MoO42-, TiF62-can produce the stable potentials at the difference pH values. In the range of pH 2 – 8, OCP has been directly propotional with pH.The OCPs are nearly the same with different dopant anions.There is evidence that the film is de-laminated when pH solution is larger than 8.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn