Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,317

 NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH ĂN MÒN Ở BỀ MẶT TIẾP XÚC KIM LOẠI - MÀNG POLYMER DẪN ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SCANNING KELVIN PROBE (SKP)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Đức
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học; Số: 47(5A);Từ->đến trang: 81-84;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ứng dụng của màng polymer dẫn điện để bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn được quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, vấn đề cơ chế bảo vệ vẫn còn nhiều tranh cải đặc biệt các quá trình xảy ra ở bề mặt tiếp xúc giữa kim loại và polymer dẫn điện. Trong nghiên cứu này, phương pháp Scanning Kelvin Probe được giới thiệu như là một phương pháp mới để nghiên cứu quá trình ăn mòn cũng như quá trình tách màng (delamination) xảy ra ở bề mặt tiếp xúc kim loại-màng polymer dẫn điện polyaniline. Ảnh hưởng của oxy không khí, sự có mặt của các cation (kích thước lớn, nhỏ) trong dung dịch đến quá trình tách màng được nghiên cứu ở đây.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT

Conducting polymers are paid much more attention for application in corrosion by many scientists in the recent years. The protect mechanism are controversially discussed, especially the reactions take place in the buried interface metal-conducting polymer. In this paper, Kelvin Probe is introduced as a new method to investigate the corrosion process as well the delamination of conducting polymer polyaniline on metal. The effects of oxygen, the size of cation in solution on the delamination of polymer film are discussed.

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn