Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,736

 Improvement of protection performance of polypyrrole by dopant anions
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: U. Rammelt, L. M. Duc, W. Plieth
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Journal of Applied Electrochemistry
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 35;Từ->đến trang: 1225-1230;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Electropolymerisation of pyrrole on mild steel was carried out in 0.01 M sodium molybdate and 0.1 M pyrrole solution at constant current 1.5 mA cm)2. The film is homogenous and adherent. The corrosion protection of polypyrrole films containing inhibitor anion molybdate as dopant anion was investigated with open circuit potential (OCP) in 0.1 M NaCl. The passivating effect of molybdate was demonstrated. The mobility of anion was investigated by cyclic voltammetry (CV), electrochemical quartz microbalance (EQCM) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurements.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn