Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,750

 Release mechanism of electrodeposited polypyrrole doped with corrosion inhibitor anions
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Grazyna Paliwoda-Porebska, Michael Rohwerder, Martin Stratmann Ursula Rammelt, Le Minh Duc, Waldfried Plieth
Nơi đăng: Journal of Solid State of Electrochemistry; Số: 10;Từ->đến trang: 730–736;Năm: 2006
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
Abstract Scanning Kelvin probe and electrochemical impedance spectroscopy were used to study the release behaviour of inhibitor anions doped in polypyrrole film (e.g. molybdate, 3-nitro salicylate). The polypyrrole coatings were formed on mild steel and zinc substrates in aqueous solution. It was shown that the release behaviour of the molybdate and 3-nitro salicylate anions depends on the size of cations in the electrolyte. The delamination is determined with the migration and incorporation of small cations.
Keywords Polypyrrole . Corrosion inhibitors . Release system . Scanning Kelvin probe (SKP) .
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn