Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,353

  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN THÉP CT3 CỦA POLYPYRROL TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hà Mạnh Hùng1,2, Đỗ Thị Minh Phượng1, Lê Minh Đức3, Trần Vĩnh Diệu4, Vũ Quốc Trung1
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Đại học Đà Nẵng; Số: 5(66);Từ->đến trang: 13-17;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn