Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,286

 TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ SÓNG ĐIỆN TỪ CỦA POLYPYRROL TỔNG HỢP TRÊN THÉP CT3
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hà Mạnh Hùng1,2, Nguyễn Văn Thắng1,3, Lê Minh Đức4, Trần Vĩnh Diệu5, Vũ Quốc Trung1
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: T. 50(6A);Từ->đến trang: 129-133;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn