Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,280

 CHẾ TẠO VÀ KHẢ NĂNG TỰ BẢO VỆ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA MÀNG NANOCOMPOSITE TiO2/POLYANILINE
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Đức, Vũ Quốc Trung
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 51-số 3A;Từ->đến trang: 180-188;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TiO2/Polyaniline nanocomposite was fabricated on mild steel electrochemically. The electrolyte was consisted of 0.3M H2C2O4, 0.1M aniline monomer and 0.01M TiO2 nanoparticle (20-25nm diameter). Polymerisation was carried out in 3-electrode cell with current density 1mA/cm2. The electrolyte was stirred at 500 rpm with magnetic stirrer. The nanocomposite coating was characterized with TEM, XRD and EDX. The self-healing of the coating could be seen in SKP, OCP and EIS results. The obtained results showed that nanocomposite coating could provide anticorrosion ability for low carbon steel. OCP could stablise in a certain time as well as delamination was showed down. They were the evidences of self-healing ability of coating. However, the corrosion efficiency was not high. The role of TiO2 could not be seen clearly. Keywords: nanocomposite, polyaniline, electropolymerisation, corrosion protection, TiO2 nano particles
ABSTRACT
TiO2/Polyaniline nanocomposite was fabricated on mild steel electrochemically. The electrolyte was consisted of 0.3M H2C2O4, 0.1M aniline monomer and 0.01M TiO2 nanoparticle (20-25nm diameter). Polymerisation was carried out in 3-electrode cell with current density 1mA/cm2. The electrolyte was stirred at 500 rpm with magnetic stirrer. The nanocomposite coating was characterized with TEM, XRD and EDX. The self-healing of the coating could be seen in SKP, OCP and EIS results. The obtained results showed that nanocomposite coating could provide anticorrosion ability for low carbon steel. OCP could stablise in a certain time as well as delamination was showed down. They were the evidences of self-healing ability of coating. However, the corrosion efficiency was not high. The role of TiO2 could not be seen clearly. Keywords: nanocomposite, polyaniline, electropolymerisation, corrosion protection, TiO2 nano particles
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn