Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,277

 Khảo sát sự thay đổi khối lượng màng polypyrrole trong quá trình oxi hóa khử bằng phương pháp cân vi lượng thạch anh điện hóa
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Minh Đức*; ThS. Nguyễn Thị Hường
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 3(76).2014;Từ->đến trang: 20;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Polypyrole là loại polymer dẫn điện được nghiên cứu nhiều do có độ dẫn điện cao, bền môi trường, dễ tổng hợp. Quá trình oxi hóa khử của màng luôn kèm theo sự di chuyển vào/ra khỏi màng của các anion pha tạp trong polymer. Phương pháp Cân vi lượng thạch anh điện hóa (Electrochemical Quartz Crystal Microbalance) là một công cụ hiệu quả trong việc khảo sát sự thay đổi khối lượng màng polymer dẫn được phủ bằng phương pháp điện hóa trên điện cực thạch anh. Trong bài báo này, trình bày một số kết quả khảo sát sự thay đổi khối lượng màng polypyrrole được pha tạp với các anion khác nhau: ClO4-, MoO42- trong quá trình oxi hóa khử trong hai dung dịch tetrabutyl ammonium bromide (C4H9)4NBr 0,1 M và KCl 0,1M. Trong dung dịch (C4H9)4NBr, quá trình oxi hóa khử màng khá thuận nghịch, khối lượng màng ổn định sau một vòng quét thế tuần hoàn. Với dung dịch KCl, tính chất đàn nhớt, vi cấu trúc màng thay đổi lớn nên khối lượng màng polypyrrole thay đổi, không tính toán theo công thức của Sauerbrey.
ABSTRACT
More attention has been paid to Polypyrrole (PPy) in recent years thanks to their special properties such as high conductivity, stability, being easy to synthesis. During redox process the mass of polymer film will be changed due to the incorporation/releasing of anions and cations to/from the polymer film. Electrochemical Quartz Crystal Microbalance (EQCM) has been known as the reality method to detect the change of polymer mass electrochemically deposited on the crystal surface. In this study, polypyrrole film was synthesised and doped with different anion ClO4-, MoO42-. The change of polymer mass was investigated in large and small cation solution - 0.1 M tetrabutylammoniumbromide (C4H9)4NBr and 0.1M KCl, respectively. The redox process was reversible in large cation solution. The mass of film could be remained after one cycle of cyclicvoltametry. In KCl solution, visco-elasticity and morphology of the film were changed so much that it could not be estimated by the mass change in terms of the Sauerbrey equation.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn