Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,302

 Nghiên cứu tính chất oxi hóa khử của màng polypyrrole được pha tạp bởi anion hexafluorotitanate TiF62-
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Minh Đức*; ThS. Nguyễn Thị Hường
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(78).2014;Từ->đến trang: 141;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Polypyrrole (PPy) được quan tâm nghiên cứu trong nhiều năm gần đây do những tính chất đặc biệt của chúng như độ dẫn điện cao, bền, dễ dàng tổng hợp. Nhiều loại pha tạp đã được sử dụng để cải thiện tính chất của màng PPy. Anion TiF62- được sử dụng làm chất pha tạp trong màng PPy nhằm tăng khả năng bảo vệ kim loại của màng. Trong quá trình oxi hóa/khử, điện trở và điện dung của màng polymer PPy thay đổi do có sự di chuyển vào/ra của anion và cation. Quét thế vòng điện hóa và Phổ tổng trở điện hóa được sử dụng cho nghiên cứu quá trình oxi hóa khử của PPy trong các dung dịch chứa loại cation lớn, nhỏ, lần lượt là tetrabutylammoniumbromide (C4H9)4NBr 0,1M và NaCl 0,1M. Kết quả nghiên cứu cho thấy anion TiF62- có thể di chuyển ra khỏi polymer trong quá trình khử. Điện dung và điện trở của màng PPy ít thay đổi trong quá trình khử. Tính chất oxi hóa khử của màng ít bị ảnh hưởng bởi loại cation, anion trong các dung dịch.
ABSTRACT
Polypyrrole (PPy) has been paid much more attention in the recent years due to their special properties such as high conductivity, stability, being easy to synthesis. Many dopants have been used for improving the properties of PPy. Anion hexafluorotitanate TiF62- has not been paid much attention as a dopant of PPy film to improve its protective ability. During redox process the resistance and capacitance of polymer film will be changed due to the incorporation/release of anions and cations to/from the polymer film. Cyclicvoltammetry and Electrochemical Impedance Spectroscopy were used to study the redox process of PPy film in a large and a small cation solution, 0.1 M tetrabutylammoniumbromide (C4H9)4NBr and 0.1M NaCl, respectively. The results showed that anion TiF62- could be released from the polymer film during the reduction. The capacitance and resistance of PPy film were changed a little bit during reduction. The redox property of the film has not been affected so much with cation and anion of solution.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn