Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,658,143

[1] CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ CÁC NĂM 2006,2007,2008,2009,2010,2011, 2012, 2013. Năm: 2006-2013.
[2] BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO 2009. Số: 884/QD-LTD. Năm: 2009.
[3] CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ 2009-2011. Năm: 2012.
[4] BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 2009-2011. Năm: 2012.
[5] BĂNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn