Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Монотонные разностные схемы второго порядка аппроксимации на неравномерных сетках для двумерного квазилинейного параболического уравнения типа конвекции-диффузии
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ле М. Хиеу, Данг Н.Х. Тхань, В.Б. С урия Прасат
Nơi đăng: Вестник СПбГУ. Математика. Механика. Астрономия. (https://doi.org/10.21638/11701/spbu01.2020.216); Số: Т. 7 (65). Вып. 2;Từ->đến trang: 343–355;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Настоящая работа посвящена построению монотонных разностных схем второго порядка локальной аппроксимации на неравномерных сетках по пространствудля двумерного квазилинейного параболического уравнения конвекции-диффузии. С помощью разностного принципа максимума устанавливаются двусторонние оценки разностного решения и доказывается важная априорная оценка в равномерной норме C. Интересно отметить, что максимальное и минимальное значения разностного решения не зависят от коэффициентов диффузии и конвекции. Ключевые слова: неравномерная сетка, принцип максимума, принцип регуляризации, монотонная разностная схема, уравнение конвекции-диффузии.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn