Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Thanh trung
Đề tài: Nhận dạng giá trị văn hóa và kiến trúc của thể loại công trình Nhà thờ tộc tại Làng Bảo An -Điện Bàn - Quảng Nam (Việt Nam)

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách Khoa , Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[2]Dương Hưng Minh
Đề tài: Nghiên cứu sự giao thoa giữa kiến trúc Pháp - Champa, trường hợp Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách Khoa , Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[3]Hoàng Thanh Thủy
Đề tài: Nghiên cứu kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng-Việt Nam

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến Trúc - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[4]Trần Ngọc Dôn
Đề tài: Nghiên cứu Thành Vauban tại Thành phố Huế-Việt Nam

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến Trúc - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[5]Nguyễn Nguyên Vũ
Đề tài: Nghiên cứu thể loại hình thức kiến trúc các công trình Công Sở tại Thành phố Đà Nẵng-Việt Nam

 Thạc sĩ

 Khoa Kiến Trúc - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn