Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng ứng dụng lập thời khóa biểu đào tạo theo hệ thống tín chỉ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Minh Thái*; Hội thảo Trường CĐ CNTT*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(73).2013 Quyển 2;Từ->đến trang: 103;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong hệ thống đào tạo niên chế việc lập thời khóa biểu học tập được dựa trên cơ sở lớp học. Trong hệ thống đào tạo theo tín chỉ lập thời khóa biểu là bài toán phức tạp hơn nhiều lần bởi đơn vị cơ sở là sinh viên. Ngoài các yếu tố thông thường của thời khóa biểu như giảng viên, phòng học, học phần, thời khóa biểu phải đảm bảo cho sinh viên dễ dàng đăng ký đủ số học phần cần học. Bằng việc phân nhóm thời khóa biểu theo ngành đào tạo, mỗi nhóm bao gồm các học phần theo tiến độ học tập, số nhóm được tính đủ theo số liệu sinh viên cần học, khi đó mỗi nhóm thời khóa biểu tương đương với một lớp học trong hệ niên chế. Bài báo phân tích các đặc điểm của thời khóa biểu trong hệ thống đào tạo theo tín chỉ, xây dựng mô hình bài toán thời khóa biểu, phân tích các điều kiện ràng buộc, lập trình sản phẩm phần mềm và khả năng ứng dụng sản phẩm trong việc lập thời khóa biểu các kỳ học.
ABSTRACT
In the yearly school system, the making of training schedules is based on a class. In the credit-based system the design of a timetable is much more sophisticated because the basis is dependent on the student. In addition to the normal factors of a schedule such as teachers, classrooms, credits, the timetable is required to facilitate students to apply for sufficient credits they want to learn. By classifying the schedule items into each training program and each includes a series of subjects arranged in accordance with learning periods, some groups are sufficiently measured in terms of student’s learning necessity. In this way, each schedule item is equivalent to a class in the yearly school system. This paper analyzes the characteristics of the schedule in the credit-based system, designs the model of a schedule problem and analyzes the binding conditions for programming software products and product usability in setting a timetable for each semester.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn