Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG FLAVOURZYME ĐỂ THU NHẬN ĐẠM THỦY PHÂN TỪ NỘI TẠNG CÁ NGỪ SỌC DƯA (SARDA ORIENTALIS)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Trúc Loan* và Phạm Thị Duyên
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học; Số: 55(4E23);Từ->đến trang: 80-85;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
The aim of the research is the application enzymes microbial origin (flavourzyme) to hydrolyse tuna viscera. Results of plan experiment and optimal experiment was the equation - linear model for the nitrogen amine content (g/l): y= 5,413+ 0,303.x1−0,327x2−0,327.x3+ 0,350.x1.x3. The optimization parameters were: E/ Viscera = 0,5 % (w/w), hydrolysis temperature = 45 °C, hydrolysis time = 3 h. The received hydrolysate had a brow-yellow colour, specific flavour and aroma, degree of nitrogen total was 14,32 g/l, nitrogen amine was 6,70g/l, nitrogen ammoniac was low (0,33g/l). The yield of hydrolysate was 18,5%. The content of Pb, Hg, Cd, As was satisfied with specified levels of TCVN for food.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn