Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khởi sự doanh nghiêp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long (đồng tác giả)
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: TC67;Từ->đến trang: 120-126;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT Khởi sự doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, nghiên cứu làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khởi sự kinh doanh nhằm khuyến khích và truyền thông tinh thần doanh nghiệp. Ứng dụng phương pháp phỏng vấn phi cấu trúc nhằm xác định cụ thể mức độ tác động từng yếu tố tạo động lực thúc đẩy động cơ khởi nghiệp của doanh nhân. Động cơ khởi sự doanh nghiệp của các doanh nhân phần lớn tập trung vào các động cơ kinh tế (cải thiện thu nhập, trở nên giàu có) và phần nhỏ động cơ phi kinh tế (đóng góp xã hội, vị trí xã hội). Trong giai đoạn kinh tế hiện nay, yếu tố tác động đến động cơ khởi sự doanh nghiệp rơi vào các nhà doanh nhân dám chấp nhận mạo hiểm, linh hoạt và nắm rõ thông tin thị trường. Nghiên cứu định tính sẽ có sự điều chỉnh giữa mô hình lí thuyết nghiên cứu và thực tiễn nghiên cứu từ đó có thể bổ sung ngược lý thuyết và nghiên cứu đã có.
ABSTRACT
Starting small and medium-sized enterprises plays an important role in local economic development, the research clarifies the factors affecting the behavior of enterprises when they start their own businesses in order to encourage and communicate entrepreneurship. The method of unstructured interviews in order to determine the level of impact of each specific factor that motivates the engine start-up of the business. Engine start-up of entrepreneurs largely focused on the economic engine (improved income, get rich) and fraction of non-economic (social contributions, social position ). In the current economics period, factors affecting to enterpreneurship fall into the business dare to take risks, be flexible and aware of market information. Quantitative Research will be adjusted between theoretical models and empirical research which can complement the previous theory and studies.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn