Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,550

 Các yếu tố khuyến khích Khởi sự kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long; Hoàng Văn Hải
Nơi đăng: Hội thảo quốc tế COMB2019; Số: ISBN: 978-604-84-4583-6;Từ->đến trang: p.90-97;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This study aims to investigate factors prompting the start-up business in the Da Nang city with respect to the basic methodological approach of quantitative research, especially structured questionnaires. The empirical research is conducted according to motivational items of entrepreneurs for establishing their own successful business. Four motivational factors affecting entrepreneurs’ start-up are obtained in this research. Our results show that personal motivations, scientific knowledge, entrepreneurial opportunity, and availability of resources are part of the entrepreneurial motivation in practical areas, as well as the importance to academic entrepreneurs. We also find that personal motivations are the main factor in entrepreneurial activity. Thus, this result implies that there is a variety of different success factors affecting entrepreneurs, which primarily depend on the current situation in the local environment. On the other hand, there is a lack of motives concerned with the sustainable development of enterprise in the long run.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn