Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,813,651

 CÂN BẰNG CUỘC SỐNG-CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH NGÂN HÀNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia COMB2018; Số: ISBN: 978-604-84-39453;Từ->đến trang: 299-307;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mất cân bằng cuộc sống – công việc gây ra nhiều tác hại và nó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những bệnh tật, bỏ việc, mất hạnh phúc gia đình,… Cân bằng trong cuộc sống và công việc là trên nền tảng về IQ, EQ và PQ mà bất kì ai cần phải có để có thể giảm áp lực trong cuộc sống – công việc, để đạt được những mục tiêu cá nhân và luôn cảm thấy hạnh phúc. Cân bằng cuộc sống – công việc là khả năng đối phó hay kiểm soát hài hòa của bản thân giữa yêu cầu của công việc và cuộc sống cá nhân. Thông qua các nghiên cứu về cân bằng cuộc sống – công việc cũng như thực trạng tại các ngân hàng, tác giả đề xuất những cách thức giúp nhà quản lý tạo điều kiện cho người lao động cân bằng cuộc sống – công việc; đồng thời bản thân người người lao động cần nổ lực nhận định cách thức cân bằng để đạt mục tiêu chung của tổ chức.
ABSTRACT
The life-work unbalance caused much harm, and it one of the main causes leading to the disease, quit the job, loss of family’s happy etc. Life-work balance is based on IQ, EQ & PQ that anyone should have to be able to reduce stress in your life-work, achieve their objects and always feel happy. Balancing life-work is the ability to cope or control his own hamony between the demands of work and personal life. Through research on balancing life-work, as well as current situation in the Banks, the author prooses ways to help managers create favorable conditions for employee’s balance life-work; and requires efforts from the employees themselves identify how the balance to lead to the general objects of organization.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn