Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,870

 WORK LIFE BALANCE OF NON-ACADEMIC STAFF WORKING IN A PUBLIC UNIVERSITY
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long & Nguyễn Bảo Phương
Nơi đăng: Kỹ yếu Hội thảo COMB 2021 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Số: ISBN-978-604-79-2984-9;Từ->đến trang: 318-330;Năm: 2021
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn