Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,380

 Synthesis of antioxidant for natural rubber using new heterogeneous catalytic system
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Dinh Nhi, Minh Thi Thao, Vu Dinh Ngo, Vu Duc Cuong, Renat Maratovich Akhmadullin,Tatjana Juzsakova, Le Phuoc Cuong
Nơi đăng: Chemical Papers (SCI, Q2); Số: Vol. 73, Issue 12;Từ->đến trang: 3115–3121;Năm: 2019
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this paper, a new type of heterogeneous catalytic system was devised for the synthesis of 4,4′-bis-(2,6-di-t-butylphenol), (hereinafter referred to as bisphenol-VN). The properties of the catalytic system were studied using SEM–EDS and transmission electron microscope methods. The results have demonstrated the presence of hydrophobic phenolate layer on the surface of the catalytic system, which provides high catalytic activity in the synthesis of bisphenol-VN. The bisphenol-VN obtained was taken for structural analysis by SEM, IR and MS-HPLC methods to prove the purity of the product. Simultaneously, the bisphenol-VN was also tested in natural rubber to enhance the physical–mechanical properties. The use of bisphenol-VN extends the oxidation induction time of natural rubber by three times in the comparison with the commercial antioxidant 6PPD
ABSTRACT
In this paper, a new type of heterogeneous catalytic system was devised for the synthesis of 4,4′-bis-(2,6-di-t-butylphenol), (hereinafter referred to as bisphenol-VN). The properties of the catalytic system were studied using SEM–EDS and transmission electron microscope methods. The results have demonstrated the presence of hydrophobic phenolate layer on the surface of the catalytic system, which provides high catalytic activity in the synthesis of bisphenol-VN. The bisphenol-VN obtained was taken for structural analysis by SEM, IR and MS-HPLC methods to prove the purity of the product. Simultaneously, the bisphenol-VN was also tested in natural rubber to enhance the physical–mechanical properties. The use of bisphenol-VN extends the oxidation induction time of natural rubber by three times in the comparison with the commercial antioxidant 6PPD
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn