Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,718

 Synthesis, characterization of V2O5 nanoparticles and determination of catalase mimetic activity by new colorimetric method
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Rashed Taleb Rasheed, Hadeel S. Mansoor, Thamer Adnan Abdullah, Tatjana Juzsakova, Noor Al‑Jammal, Ali Dawood Salman, Rasha R. Al‑Shaikhly, Phuoc Cuong Le, Endre Domokos, Thaer A. Abdulla
Nơi đăng: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (SCIE, Q2); Số: Online first;Từ->đến trang: 1-11;Năm: 2020
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper deals with an advanced colorimetric method used to determine the catalase mimetic activity of V2O5 nanoparticles by measuring the decrease in potassium permanganate concentration in a mixture containing V2O5 and hydrogen peroxide. The experiments were carried out in batch reactor at room temperature for 3 min at wavelength number of 525 nm. Vanadium pentoxide was synthesized by hydrothermal method (reflux) from ammonium metavanadate (NH4VO3) as a precursor and cetyltrimethylammonium bromide as a surfactant. The annealing of the product was carried out for 2 h, at temperatures of 250, 500 and 750 °C. In order to determine the structure and the chemical nature of the nanoparticles prepared, the characterization was carried out by X-ray diffraction and scanning electron microscopic techniques. Atomic force microscopic and thermal gravimetric investigations have shown the decomposition steps of V2O5 at different temperatures. UV–visible spectroscopic technique and Fourier transform spectrometry were used to further characterize the nanoparticles. Advanced colorimetric method was used to study the catalase mimetic activity of the newly synthesized vanadium pentoxide (V2O5) nanoparticles using hydrogen peroxide (H2O2) as substrate. V2O5 nanoparticles resulted in an increase in the catalase mimetic activity with increasing the annealing temperature of the V2O5 nanoparticles. The maximum activity was found at 500 °C, which subsequently decreased with further increase in the annealing temperature.
ABSTRACT
[ 2020\2020m05d04_14_25_29s10973-020-09725-5.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn