Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,838,953

 

Giáo trình Giao tiếp sư phạm

Chủ biên: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy; Đồng tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội; Mã số: ISBN 978-604-54-0154-5 ;Năm XB: 2014
Số lượng XB: 1000; Số lần tái bản: 01; Lĩnh vực: Giáo dục
TÓM TẮT
Sách tập trung vào các vấn đề lý luận về giáo tiếp sư phạm và thực hành giao tiếp sư phạm trong trường học. Sử dung làm giáo trình đại học. 
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn