Lý Quỳnh Trân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,068

 
Mục này được 24268 lượt người xem
Họ và tên:  Lý Quỳnh Trân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin; Tại: Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Khoa học Y Tin ; Tại: Đại học Kỹ Thuật Sydney
Lĩnh vực NC: Công nghệ Y-Tin Học
Điện thoại: ; Mobile: 0934915655
Email: lqtran@ute.udn.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Prediction of freezing of gait in patients with Parkinson's Disease using EEG signals. Authors: Handojoseno, A. M. Ardi; Naik, Ganesh R.; Gilat, Moran; Shine, James M.; Nguyen, Tuan N.; Ly, Quynh T.; Lewis, Simon J. G.; Nguyen, Hung T.. , Telehealth for our Ageing Society: Selected Papers from the 5th Global Telehealth meeting (Global Telehealth 2017), 'Ageing Well', Adelaide, Australia, 24 November 2017 / Maayken E. L. van den Berg and Anthony J. Maeder (eds.), Vol. 246. No: 5. Pages: pp. 124-131. Year 2018. (May 3 2019 9:39PM)
[2]Article: Detection of Gait Initiation Failure in Parkinson’s Disease based on Wavelet Transform and Support Vector Machine. Authors: Ly, Q.T., Handojoseno, A.M.A., Gilat, M., Chai, R., Ehgoetz Marten, K.A., Georgiades, M.J., Naik, G.R., Tran, Y., Lewis, S.J.G. & Nguyen, H.T.. 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE, July 11-15, Jeju Island, Korea. No: 39. Pages: pp. 3048-3051. Year 2017. (May 3 2019 9:30PM)
[3]Article: Detection of Turning Freeze in Parkinson’s Disease based on S-Transform Decomposition of EEG Signals. Authors: Ly, Q.T., Handojoseno, A.M.A., Gilat, M., Chai, R., Ehgoetz Martens, K.A., Georgiades, M.J., Naik, G.R., Tran, Y., Lewis, S.J.G. & Nguyen, H.T.. 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE, July 1115, Jeju Island, Korea. No: 39. Pages: pp. 3044-3047. Year 2017. (May 2 2019 12:00PM)
[4]Article: 'Detection of Gait Initiation Failure in Parkinson’s Disease Patients using EEG Signals. Authors: Ly, Q.T., Handojoseno, A.M.A., Gilat, M., Nguyen, T.N., Chai, R., Tran, Y., Lewis, S.J.G. & Nguyen, H.T.. Proceedings of the 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 2016, 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE. No: 38. Pages: 1599-1602. Year 2016. (May 3 2019 9:31PM)
[5]Article: Identifying Montages that Best Detect the Electroencephalogram Power Spectrum Alteration during Freezing of Gait in Parkinson’s Disease Patients. Authors: Ly, Q.T., Handojoseno, A.M.A., Gilat, M., Nguyen, T.N., Chai, R., Tran, Y., Lewis, S.J.G. & Nguyen, H.T.. Proceedings of the 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 2016 EMBC, 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE, August 16-20, Orlando, USA. No: 38. Pages: pp. 6094-6097. Year 2016. (May 3 2019 9:33PM)
[6]Article: An EEG Study of Turning Freeze in Parkinson’s Disease Patients:The Alteration of Brain Dynamic on the Motor and Visual Cortex. Authors: Handojoseno, A.M.A., Gilat, M., Ly, Q.T., Chamtie, H., Shine, J.M., Nguyen, T.N., Tran, Y., Lewis, S.J.G. & Nguyen, H.T.. Proceedings of the 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE, August 25-29, Milano, Italy. No: 37. Pages: pp. 6618-6621. Year 2015. (May 3 2019 9:35PM)
[7]Article: Ultilizing ambulatory EEG to explore Gait Initiation Failure in Parkinson’s Disease. Authors: Ly, Q.T., Handojoseno, A.M.A., Gilat, M., S. J. Lewis, and H. T. Nguyen, “. Australian Biomedical Engineer Conference 2015, November 22-25, Melbourne. No: 2015. Pages: pp. Year 2015. (May 3 2019 9:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn