Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,676,576

 Xây dựng bộ đề thi tự luận cho các học phần Ngôn ngữ lập trình
Chủ nhiệm:  Lê Thị Bích Hồng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Nguyễn Thanh Tuấn
Số: T2011-ĐN03-39 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Trên cơ sở nội dung chương trình và yêu cầu của từng học phần, đề tài gồm 135 câu trong 90 đề thi giữa kỳ và cuối kỳ cho các học phần: Ngôn ngữ lập trình (3 Tín chỉ), Lập trình nâng cao (3 Tín chỉ) dành cho sinh viên ngành Toán ứng dụng và Sư phạm Tin.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn