Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,614,934

 Nghiên cứu chế tạo hệ thống sấy hải sản dùng năng lượng mặt trời sử dụng công nghệ trữ nhiệt bằng chất chuyển pha mới
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Châu Duyên*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(100).2016;Từ->đến trang: 24;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đề xuất các cơ sở tính toán thiết kế một thiết bị sấy hải sản dùng năng lượng mặt trời (NLMT) sử dụng công nghệ trữ nhiệt bằng chất chuyển pha mới. Công nghệ trữ nhiệt bằng chất chuyển pha trong lĩnh vực sấy là mảng nghiên cứu mới. Qua phân tích, tính toán, tác giả đã chọn được chất chuyển pha thích hợp là Paraffin và Naphtalen để cấp trữ nhiệt, hiệu quả hơn so với việc chỉ sử dụng Paraffin. Nghiên cứu các bộ thu tập trung bức xạ mặt trời và các biện pháp nâng cao nhiệt độ môi chất và trữ nhiệt, cấp nhiệt hiệu quả cho sản xuất. Trên cơ sở đó, thiết kế chế tạo một modun thiết bị thu trữ nhiệt mặt trời dùng trong sấy hải sản. Hệ thống sấy hải sản được chế tạo với công suất 16kg/mẻ và được đánh giá thực nghiệm cho từng loại hải sản. Thiết bị có thể được triển khai ứng dụng rộng rãi trong sản xuất.
ABSTRACT
This paper proposes the basis of design and calculation of the seafood drying equipment applying solar thermal storage technology using the new phase change materials. Thermal storage technology by phase change materials is a new research field. Through analysis and calculation, the author has selected Paraffin and Naphthalene as appropriate phase change materials to supply heat storage more effectively than just using Paraffin. The author researches on the solar collectors concentrating on the solar radiation and methods of raising PCM temperature, storing and supplying thermal energy efficiently for production. On this basis, the author designs and manufactures a receiving and storing solar energy equipment module used in seafood drying. Seafood drying system is built with a capacity of 16 kg /batch and experimentally evaluated for each type of seafood. This system can be widely applied in production.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn