Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Factors afecting prawn farming development in Tra Vinh Province (Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh) . Tác giả: Le The Gioi, Lam Thi My Lan. The International Conference on Management and Business – COMB 2019 ISBN: 978-604-84-4583-6. Số: Số 1, năm 2019. Trang: 358-371. Năm 2019. (May 4 2020 10:33AM)
[2]Bài báo: Hệ sinh thái kinh doanh: lý thuyết, kinh nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Hội thảo khoa học quốc gia Quản trị và Kinh doanh COMB 2018 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-39453. Số: 6. Trang: 37-47. Năm 2018. (Nov 30 2019 1:53PM)
[3]Bài báo: Đề xuất mô hình phát triển loại hình du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây. Tác giả: Lê Thế Giới, Cao Trí Dũng. Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB 2018 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-39453. Số: 6. Trang: 260-269. Năm 2018. (Nov 30 2019 2:05PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
 của các doanh nghiệp chế biến thủy sản Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thế Giới, Nguyễn Thị Thanh Huyền. Tạp chí Công Thương: Các kết quả nghiên cứu khoa học, ISSN 0866 - 7756. Số: số 8, 5/2018. Trang: 112-122. Năm 2018. (Dec 1 2019 3:29PM)
[5]Bài báo: Nâng cao năng lực quản trị sự thay đổi trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Hội thảo quốc gia Quản trị và Kinh doanh COMB 2017 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-39453. Số: 5. Trang: 4-14. Năm 2017. (Jan 3 2018 12:10PM)
[6]Bài báo: Đổi mới thể chế kinh tế thị trường tại Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Hội thảo Quản trị và Kinh doanh COMB 2016 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-1850-2. Số: 4/2016. Trang: 310-323. Năm 2016. (Jan 3 2018 11:49AM)
[7]Bài báo: Phát triển du lịch Đà Nẵng theo hướng bền vững: nhân tố ảnh hưởng và các giải pháp. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Đức Viên. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN, ISSN: 1859-1531. Số: Số 4(101).2016. Trang: 102-107. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[8]Bài báo: Đổi mới thể chế kinh tế thị trường tại Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB 2016 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-1850-2. Số: 4. Trang: 310-323. Năm 2016. (Nov 30 2019 1:32PM)
[9]Bài báo: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho các nhà quản trị doanh nghiệp nhằm thúc đẩy liên kết kinh doanh . Tác giả: Lê Thế Giới. Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB 2016 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-1850-2. Số: 4. Trang: 4-15. Năm 2016. (Nov 30 2019 1:25PM)
[10]Bài báo: AEC – Cơ hội và thách thức, chính sách của Nhà nước và lựa chọn của doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB 2015 (Kỷ yếu toàn văn)ISBN: 978-6044-84-1045-2. Số: 4. Trang: 5-17. Năm 2015. (May 8 2017 12:29PM)
[11]Bài báo: Một số vấn đề về đổi mới tư duy quản lý trong các doanh nghiệp Việt Nam nhìn từ quan điểm quyền lực thông minh . Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 6(06). Trang: 44-51. Năm 2014.
(Jan 13 2011 10:13AM)
[12]Bài báo: Substainable Development of Central Coast Tourism Based on Value Chain Appoach. Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Lê Thế Giới. Journal of Economic Development, University of Economics HCMC. Số: 218. Trang: 133-146. Năm 2013. (Feb 22 2015 6:54PM)
[13]Bài báo: Practical development of supporting industry in the world and lessons for Vietnam(Thực tiễn phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam) . Tác giả: Lê Thế Giới. Journal of Science and Technology, (English) The University of Danang. Số: 12(73). Trang: 65-72. Năm 2013. (Apr 23 2014 4:06PM)
[14]Bài báo: Phát triển bền vững du lịch duyên hải miền trung theo cách tiếp cận chuỗi giá trị. Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Lê Thế Giới. Journal of Economic Development, University of Economics HCMC. Số: 277. Trang: 2 - 11. Năm 2013. (Apr 23 2014 4:59PM)
[15]Bài báo: Phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam; quan điểm, định hướng và đổi mới chính sách. Tác giả: Lê Thế Giới
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 11(72). Trang: 19-26. Năm 2013.
(Apr 23 2014 4:13PM)
[16]Bài báo: Quản trị chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp Việt nam – vấn đề và giải pháp. Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thế Giới. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(72). Trang: 44-50. Năm 2013. (Apr 23 2014 4:16PM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng: Nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Ngân hàng, Hà Nội
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 7. Trang: 10-17. Năm 2012.
(Apr 23 2014 4:49PM)
[18]Bài báo: Xây dựng khung phân tích đa chiều và hệ thống chỉ số đánh giá phát triển bền vững của ngành thủy sản - trường hợp ngành thủy sản Khánh Hòa. Tác giả: Lê Thế Giới, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thị Trâm Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 86-93. Năm 2010. (Apr 23 2014 5:01PM)
[19]Bài báo: Tiếp cận lý thuyết cụm công nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh trong nghiên cứu chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam.. Tác giả: Lê Thế Giới
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Khoa học và Công nghệ. Số: 1(30). Trang: 117-127. Năm 2010. (Jan 13 2011 10:28AM)
[20]Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.. Tác giả: Lê Thế Giới
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái Nguyên. Số: 1(49). Trang: 64-72. Năm 2009. (Jan 13 2011 10:32AM)
[21]Bài báo: Các chính sách tài chính - tiền tệ nhằm kích cầu và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua lạm phát và khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tác giả: Lê Thế Giới
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương “Một số vấn đề cơ bản của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh của khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay”, Kỷ yếu toàn văn, Hà Nội. Số: 4. Trang: 84-91. Năm 2009. (Jan 13 2011 10:33AM)
[22]Bài báo: Thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 6(29) 2008, Đại học Đà Nẵng, tr.84-93. Lê Thế Giới. Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 6(29),3(27). Trang: 84-93, 108-118. Năm 2008. (Dec 31 2010 9:58AM)
[23]Bài báo: Thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.. Tác giả: Lê Thế Giới, Võ Quang Trí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6(29). Trang: 218-135. Năm 2008. (Jan 13 2011 10:28AM)
[24]Bài báo: Triển vọng đầu tư cho sự phát triển của miền Trung Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Mỹ "Chiến lược kinh tế - xã hội Miền Trung Việt Nam trước thềm thế kỷ 21", ĐH Đà Nẵng - United States-Vietnam Foudation, 4/2000. Số: 1. Trang: 28-33. Năm 2008. (Dec 31 2010 9:58AM)
[25]Bài báo: Xây dựng mô hình hợp tác và liên kết vùng trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.. Tác giả: Lê Thế Giới
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25). Trang: 161-171. Năm 2008. (Jan 13 2011 10:14AM)
[26]Bài báo: Hệ thống đánh giá phát triển bền vững các khu công nghiệp Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(27). Trang: 108-118. Năm 2008. (Jan 13 2011 10:15AM)
[27]Bài báo: Định vị thương hiệu dựa trên sự tích hợp công cụ MDS và lược đồ radar về sự thoả mãn khách hàng:Nghiên cứu đối với dịch vụ thẻ ngân hàng. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Ngân hàng, Hà Nội
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 5. Trang: 9, 12-16. Năm 2007.
(Jan 13 2011 10:03AM)
[28]Bài báo: Nâng cao năng lực cạnh tranh của VMS-Mobifone trên thị trường thông tin di động.. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Minh Duẫn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2(19). Trang: 68-72. Năm 2007.
(Jan 13 2011 10:05AM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng E-learning – Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo các ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.. Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(20). Trang: 164-168. Năm 2007. (Jan 13 2011 10:06AM)
[30]Bài báo: Khai thác các lợi thế so sánh trong phát triển kinh tế vùng và địa phương. Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Sinh hoạt lý luận, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị khu vực III. Số: 1(80). Trang: 44 - 50. Năm 2007. (Feb 22 2015 6:40PM)
[31]Bài báo: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.. Tác giả: Lê Thế Giới
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội thảo khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Kỷ yếu toàn văn, Hà Nội
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 10. Trang: 98-107. Năm 2007.
(Dec 31 2010 9:58AM)
[32]Bài báo: Đổi mới khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.. Tác giả: Lê Thế Giới
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 3-41(15-16). Trang: 88-93. Năm 2006.
(Jan 13 2011 9:52AM)
[33]Bài báo: Thiết lập mô hình hội nhập công nghệ mới tại các doanh nghiệp Việt Nam (Nghiên cứu ứng dụng đối với lĩnh vực hội nhập Internet).. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy. . Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Đà Nẵng. Số: 5(17). Trang: 50-56. Năm 2006. (Jan 13 2011 9:59AM)
[34]Bài báo: Mô hình nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam.. Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy. Tạp chí Ngân hàng. Hà Nội. Số: 4. Trang: 14-21. Năm 2006. (Jan 13 2011 9:42AM)
[35]Bài báo: Định vị thương hiệu: Cách tiếp cận MDS (multidimensional scaling). Tác giả: Lê Thế Giới, Lê Văn Huy
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Phát triển kinh tế. Trường đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Số: 185. Trang: 2-5. Năm 2006. (Jan 13 2011 9:44AM)
[36]Bài báo: Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Viêt Nam.. Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 1(13). Trang: 65-71. Năm 2006.
(Jan 13 2011 9:48AM)
[37]Bài báo: Toàn cầu hóa và thu hút đầu tư nước ngoài qua chính sách ưu đãi đầu tư. Tác giả: Lê Thế Giới, Đặng Công Tuấn. "Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững", PGS.TS. Lê Thế Giới, PGS.TS. Võ Xuân Tiến, PGS.TS. Trương Bá Thanh (đồng chủ biên), NXB Chính trị quốc gia 2005. Số: 2005. Trang: 135-150. Năm 2005. (Jan 13 2011 9:10AM)
[38]Bài báo: Về vấn đề lựa chọn mô hình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Trường đại học KTQD Hà Nội. Số: 96. Trang: 3-6, 11. Năm 2005. (Jan 13 2011 9:35AM)
[39]Bài báo: Hoàn thiện thể chế và chính sách nhằm phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Phát triển kinh tế. Trường đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Số: 176. Trang: 27-31. Năm 2005. (Jan 13 2011 9:37AM)
[40]Bài báo: Vấn đề quản lý chất thải theo hướng phát triển môi trường bền vững. Tác giả: Lê Thế Giới. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Đà Nẵng. Số: 1(9). Trang: 1-8. Năm 2005. (Jan 13 2011 9:39AM)
[41]Bài báo: Thiết lập mô hình chiết khấu theo khối lượng trong chính sách điều chỉnh giá của doanh nghiệp. Tác giả: Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Đà Nẵng. Số: 3(11). Trang: 5-10. Năm 2005. (Jan 13 2011 9:40AM)
[42]Bài báo: Tính hai mặt của toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại - Những ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững", PGS.TS. Lê Thế Giới, PGS.TS. Võ Xuân Tiến, PGS.TS. Trương Bá Thanh (đồng chủ biên), NXB Chính trị quốc gia 2005
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2005. Trang: 33-43. Năm 2005.
(Dec 31 2010 9:58AM)
[43]Bài báo: Môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam dưới cách nhìn của nhà đầu tư nước ngoài (Khảo cứu thực tiễn). Tác giả: Lê Thế Giới
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: 369. Trang: 18-20. Năm 2004. (Jan 13 2011 9:21AM)
[44]Bài báo: Nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước để đảm bảo định hướng XHCN nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới. Hội thảo khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương “Định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam”, Kỷ yếu toàn văn, Hà Nội. Số: 2(19). Trang: 36-42. Năm 2004. (Jan 13 2011 9:25AM)
[45]Bài báo: Cải thiện môi trường đầu tư để phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thế Giới
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 6. Trang: 49-54. Năm 2004. (Jan 13 2011 9:27AM)
[46]Bài báo: Các giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Trường đại học KTQD Hà Nội
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 87. Trang: 8-10. Năm 2004.
(Jan 13 2011 9:23AM)
[47]Bài báo: Định hướng và giải pháp đầu tư phát triển khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Lê Thế Giới.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.. Số: 2/2003. Trang: 8-14. Năm 2003. (Jan 13 2011 8:56AM)
[48]Bài báo: Môi trường đầu tư - Cơ hội và thách thức trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Lê Thế Giới.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1/2003. Trang: 56-60. Năm 2003. (Jan 13 2011 8:55AM)
[49]Bài báo: Kinh tế tư bản tư nhân và vấn đề đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Lê Thế Giới
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương “Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân”, Kỷ yếu toàn văn, tập 2, Hà Nội. Số: 2. Trang: 34-45. Năm 2002. (Jan 13 2011 8:42AM)
[50]Bài báo: Toàn cầu hoá: những thách thức trong hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Tác giả: Lê Thế Giới, Đặng Công Tuấn.. Hội thảo khoa học quốc tế Việt Mỹ "Những khía cạnh kinh tế và pháp lý trong hoạch định chiến lược kinh tế - xã hội của của các tỉnh Miền Trung Việt Nam", ĐH Đà Nẵng - United States-Vietnam Foudation, (Kỷ yếu toàn văn). Số: 1. Trang: 88-95. Năm 2002. (Jan 13 2011 8:53AM)
[51]Bài báo: Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực quản lý ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Lê Thế Giới.. Tạp chí Khoa học - Đại học Đà Nẵng. Số: 6/1999. Trang: 139-147. Năm 1999. (Jan 13 2011 8:36AM)
[52]Bài báo: Tăng cường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Tác giả: Lê Thế Giới.. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia "Các giải pháp kinh tế phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn", Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 12-17. Năm 1999. (Jan 13 2011 8:32AM)
[53]Bài báo: Xây dựng kế hoạch tiến độ theo mạng PERT trong quản trị dự án đầu tư. Tác giả: Lê Thế Giới.. Tạp chí Khoa học , Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 14-19. Năm 1998. (Jan 13 2011 8:34AM)
[54]Bài báo: Sự biến đổi môi trường kinh doanh của khu vực Miền Trung dưới tác động của sự ra đời khu công nghiệp Dung Quất. Tác giả: Lê Thế Giới, Đoàn Gia Dũng, Lê Phước Minh.. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt - Mỹ “Những tác động xã hội-kinh tế của đề án nhà máy lọc dầu Dung Quất đối với miền Trung Việt Nam và vai trò của công tác đào tạo nhân lực”, ĐH Đà Nẵng-United States -Việt Nam Foudation - Petro Viet nam.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 107-111. Năm 1997.
(Jan 13 2011 8:29AM)
[55]Bài báo: Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Thực trạng và giải pháp thúc đẩy sự phát triển. Tác giả: Lê Thế Giới.. Tạp chí Khoa học số 2, Đại học Đà Nẵng.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 110 - 114. Năm 1997.
(Jan 13 2011 8:31AM)
[56]Bài báo: Tiếp cận thị trường qua tìm hiểu các triết lý Marketing hiện đại. Tác giả: Lê Thế Giới
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: số đặc biệt kỷ niệm 20 năm thành lập trường 1975-1. Trang: 87 - 90. Năm 1995. (Jan 13 2011 8:25AM)
[57]Bài báo: Phân tích sự ảnh hưởng của chuyên môn hóa và tập trung hóa đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tác giả: Lê Thế Giới.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Hà Nội. Số: 1. Trang: 74-77. Năm 1991. (Jan 13 2011 8:15AM)
[58]Bài báo: Thâm canh hóa nông nghiệp - Phương pháp luận và thực tiễn đánh giá trình độ và hiệu quả. Tác giả: Lê Thế Giới.
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học số 6, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 6. Trang: 41-44. Năm 1991.
(Jan 13 2011 8:16AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Developing Cooperative in Vietnam - Practice and Policies. Authors: Lê Thế Giới. Sungkonghoe Business Revieww, Korea ISSN 2005-7601. No: Volume 6 Spesial Isue. Pages: 62 - 76. Year 2014. (Feb 22 2015 6:28PM)
[2]Article: Diffusion du commerce electronique dans les PME au Vietnam: une approche du modele theorique. Authors: Lê Văn Huy, Lê Thế Giới. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Colloque International Runsus 2010 (Đại học Nice Sophia Antipolis (France) và Đại học Đà nẵng Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 23-25 Mars 2010. Pages: 96-128. Year 2010.
(Apr 23 2014 4:33PM)
[3]Article: International division and specialization of auto industry in asia and development of supporting industry for vietnamese auto industry. Authors: Le The Gioi. Annual Buletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University (Tokyo, Japan), ISSN 0286-5955 - English. No: 24. Pages: 91-107. Year 2006. (Dec 31 2010 9:58AM)
[4]Article: Clustering, total competitiveness and japanese ODA: how industrial parks, supporting industries and government in Vietnam need for supports from Japanese intellectual cooperation. Authors: Le The Gioi. Annual Buletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University (Tokyo, Japan), ISSN 0286-5955 - English. No: N.23. Pages: 125-153. Year 2005. (Jan 28 2011 9:01AM)
[5]Article: Globalization and Supporting Industries Promotion in Vietnam - An empirical approach for Development. Authors: Le The Gioi, Đang Cong Tuan.. Annual Buletin of The Institute for Industrial Research of Obirin University (Tokyo, Japan), ISSN 0286-English. No: N.22. Pages: 116-148. Year 2004. (Jan 28 2011 8:47AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn