Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,898

 Phát triển du lịch Đà Nẵng theo hướng bền vững: nhân tố ảnh hưởng và các giải pháp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới, Lê Đức Viên
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN, ISSN: 1859-1531; Số: Số 4(101).2016;Từ->đến trang: 102-107;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Đà Nẵng trên cơ sở vận dụng khung lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến du lịch bền vững nói chung làm cơ sở đánh giá cụ thể các nhân tố phát triển du lịch ở Đà Nẵng. Từ đó, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm phát triển du lịch bền vững trên cả ba phương diện: phát triển bền vững về kinh tế, bền vững về xã hội và bền vững về môi trường. Đồng thời đề xuất những kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và tại thành phố Đà Nẵng nhằm tạo môi trường thuận lợi để thực hiện một cách có hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững ngành du lịch thành phố trong thời gian đến.
ABSTRACT
This article presents the results of research on the sustainable tourism development in Da Nang city based on the theoretical framework of the factors affecting sustainable tourism in general as a basis for the evaluation of situation in Da Nang city. The article also proposes practical measures of sustainable tourism development in three dimensions: economy, society and environment. Besides, it gives recommendations for the central and Da Nang’s management agencies on creating a favorable environment to implement effective sustainable development goals of the city’s tourism in the future with economic sustainability, social sustainability and environmental sustainability.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn