Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,099,005

 AEC – Cơ hội và thách thức, chính sách của Nhà nước và lựa chọn của doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB 2015 (Kỷ yếu toàn văn)ISBN: 978-6044-84-1045-2; Số: 4;Từ->đến trang: 5-17;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015 sẽ là một bước ngoặt đánh dấu sự hội nhập khu vực một cách toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á và đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp. Bài viết này phân tích những cơ hội, đe doạ từ AEC và đưa ra các hàm ý về đổi mới chính sách của Chính phủ và lựa chọn cho các doanh nghiệp trong tiến trình gia nhập AEC. Từ khóa: AEC, cơ hội, thách thức, chính sách, nhà nước, doanh nghiệp
ABSTRACT
The establishment of the ASEAN Economic Community (AEC) by the end of 2015 will be a turning point marking the area of integration in a comprehensive way the economies of Southeast Asia and set up many opportunities and challenges for Vietnam's economy and enterprises. This article analyzes the opportunities and threats from the AEC and to make the implications for innovation of Government policies and choices for enterprises in the process of joining the AEC. Key words: AEC, opportunities, chanllenges, policy, state, enterprises
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn