Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,596

 Nâng cao năng lực quản trị sự thay đổi trong các doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thế Giới
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia Quản trị và Kinh doanh COMB 2017 (Kỷ yếu toàn văn) ISBN: 978-604-84-39453; Số: 5;Từ->đến trang: 4-14;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong một thế giới thay đổi, các doanh nghiệp phải chấp nhận thay đổi và nỗ lực để thay đổi thành công. Vì thế họ phải thấu hiểu nội hàm, cách thức và qui trình quản trị sự thay đổi. Bài viết này giới thiệu ba cách tiếp cận quản trị sự thay đổi, lý thuyết, những bài học kinh nghiệm và những chỉ dẫn được áp dụng thành công ở nhiều tổ chức khác nhau trên thế giới. Từ đó, đề xuất những hàm ý giúp các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị sự thay đổi. Từ khóa: thay đổi; quản trị sự thay đổi; lý thuyết; qui trình, qui trình quản trị sự thay đổi.
ABSTRACT
In a changing world, businesses must accept change and effort to change successfully. So they have to understand the implication, the way and the process of managing change. This article introduces three approaches to change management, theory, lessons learned, and guidelines that have been successfully applied in various organizations around the world. From there, suggest implications for Vietnamese business executives to improve their capabilities for change management.
Key Words: change; change management; theory; process; process of change management.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn